Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Tydligare regler om tilläggsbelopp ska underlätta för elever med stora inlärningssvårigheter

Publicerad

Regeringen vill förtydliga i skollagen så att tilläggsbelopp blir individuellt bestämt för varje barn och elev. Tilläggsbelopp gäller extraordinärt stöd och ska bland annat kunna ges för åtgärder som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.

Lagstiftningen om tilläggsbelopp för särskilt stöd har varit otydlig och det har medfört att tillämpningen blivit mer restriktiv än vad som varit meningen. I en lagrådsremiss som regeringen har beslutat i dag föreslås ändringar för att gränsdragningen ska bli tydligare mellan vilken ersättning som ingår i grundbeloppet respektive tilläggsbeloppet.

På förordningsnivå avser regeringen att förtydliga att tilläggsbeloppet för särskilt stöd kan lämnas för extraordinära stödåtgärder som har anknytning till undervisningssituationen. Det kan handla om sådana åtgärder som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.

- Det här är en viktig förändring för några av de mest utsatta eleverna och för skolor som arbetar särskilt med dem. Att investera tidigt så att alla elever, med olika förutsättningar, får en bra skola och de kunskaper de behöver kommer innebära att stora kostnader besparas både för samhället i stort och för enskilda individer, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Regeringens förslag i lagrådsremissen kan ses som ett första steg i en process. Skolkostnadsutredningen har i uppdrag att se över hela bidragssystemet, hur det fungerar och huruvida det går att förstå hur bidragsbeloppen räknas fram. Ett särskilt deluppdrag är att se över behovet av ändrade bidragsbestämmelser för fristående skolor med utbildning för elever som är i behov av särskilt stöd eller utbildning anpassad för vissa elever. Utredningen ska lämna sina förslag senast den 1 oktober 2016.

Kontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00