Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Anvisningar till kommunerna att ta emot nyanlända

Publicerad

För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet föreslog regeringen i november 2015 en ny lag som innebär att alla kommuner ska bli skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Den 27 januari röstade riksdagen ja till regeringens förslag. Den nya lagen träder i kraft den 1 mars 2016. I dag har regeringen beslutat flera förordningar som närmare reglerar hur den nya ordningen med anvisningar till kommuner är avsedd att fungera. Förordningarna träder i kraft samma dag som den nya lagen.

Den nya anvisningslagen innehåller bestämmelser om mottagande av vissa nyanlända för bosättning genom anvisning till en kommun. Förordningarna innehåller närmare bestämmelser om hur den nya ordningen med anvisningar till kommuner ska fungera, bland annat om anvisande myndighet, länstal och kommuntal, beslut om anvisning, när mottagandet i kommunen senast ska ske, vilka som ska omfattas av anvisningar och anmälan av tillgängliga bostäder.

Läns- och kommuntal för 2016 framgår av en av de förordningar som träder i kraft den 1 mars 2016. Kommuntalen grundar sig på det förslag som Länsstyrelsen i respektive län har tagit fram.

Länsstyrelserna kommer fastställa kommuntal i förväg

För 2017 och framåt kommer regeringen utifrån Migrationsverkets prognos att besluta om antalet som ska omfattas av anvisningar under det kommande året samt fördelningen på länsnivå. Länsstyrelserna kommer att fastställa antalet som ska omfattas av anvisningar till kommuner inom respektive län (kommuntalen). Antalet, länstalen och kommuntalen kommer att fastställas i förväg för ett år i taget. Genom att kommunerna får besked om kommuntal för kommande år i förväg har de möjlighet att planera för mottagandet. Från det att ett beslut om anvisning är fattat kommer kommunen sedan ha upp till två månader på sig till dess att mottagande i kommunen ska ske.

Migrationsverket anvisande myndighet från och med 2017

Av bosättningsförordningen framgår det att Migrationsverket blir anvisande myndighet från och med den 1 januari 2017 och beslutar om anvisningar till kommuner avseende alla nyanlända som omfattas av lagens målgrupp. För 2016 gäller övergångsbestämmelser som innebär att både Migrationsverket och Arbetsförmedlingen kommer att besluta om anvisningar med stöd av den nya lagen. Uppdelningen följer den som tidigare har gällt inom ramen för systemet med frivilliga överenskommelser.

Ändring i förordningen om kommunernas ersättningar

Regeringen har även beslutat om ändringar i ersättningsförordningen som innebär att en kommun har rätt till ersättning för hyreskostnader som uppstår från det att en bostad har anmälts tillgänglig till dess att en nyanländ flyttar in. Mot bakgrund av att alla kommuner ska ta emot nyanlända efter anvisning anpassas även bestämmelserna om grundersättning till den nya anvisningslagen så att alla kommuner ges rätt till grundersättning på 221 500 kronor under 2016.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.