Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Åsa Regnér: Situationen på HVB-hemmen är akut

Publicerad

Debattartikel, Expressen, 22 februari 2016

Säkerheten och tryggheten på HVB- och familjehemmen är viktigt och larmet om oseriösa aktörer som utnyttjar den uppkomna situationen är oroande. Regeringen kommer inte acceptera att man tummar på säkerheten för kortsiktiga ekonomiska vinster, skriver Åsa Regnér, ansvarig minister för socialtjänsten.

Förra året sökte 170 000 personer asyl i Sverige. Av dem är 35 000 ensamkommande barn. Varje barn som kommer till Sverige har sina egna förutsättningar och unika historia med sig. Vi vill ge dem möjlighet att vara trygga och kunna förverkliga sina mål. Samtidigt ska vi ta ansvar för att inte tappa bort andra barn som har behov här och nu. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har larmat om läget.

Dessutom uppmärksammar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ärenden som inte tas omhand i tid och placeringar som fördröjs. Den senaste veckan har det också rapporterats om barn som placerats i olämpliga miljöer och inte fått den omvårdnad som de har rätt till. Det betyder att barn utsätts för riskfyllda situationer. Det är inte acceptabelt. Våra system ska hålla för såväl barn på flykt som andra barn och välfärden i övrigt.

Säkerheten och tryggheten är viktigt och larmet om oseriösa aktörer som utnyttjar den uppkomna situationen är oroande. Det gäller såväl familjehem som HVB. Förutom frågan om trygghet ska våra gemensamma resurser alltid användas på bästa sätt. Därför har regeringen genomfört en rad beslut som ska förbättra situationen.

Vi har beslutat att ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att kartlägga och analysera HVB samt familje- och jourhem med konsulentstöd. Uppdraget ska genomföras med ett barnskydds- och barnrättsperspektiv. Fokus i analysen ska vara kvalitet och kostnader i vården. Dessutom har Socialstyrelsen tagit fram nya föreskrifter för bemanning med mera för HVB som just nu är ute på remiss. Vi bereder även förslag på krav på tillstånd från IVO för att starta och bedriva verksamhet med konsulentstöd till familjehem och jourhem för barn. Regeringen kommer inte acceptera att man tummar på säkerheten för kortsiktiga ekonomiska vinster. Jag har träffat fackliga organisationer och på fredag möter jag företrädare för vårdgivarna.

Socialtjänsten är ett kommunalt ansvar. Regeringen har gjort stora satsningar för att stärka välfärden i stort och för att stärka kommunernas förmåga att ta emot nyanlända. För första gången har det gjorts en direkt förstärkning av sociala barn- och ungdomsvården, en miljard över fyra år. Vi har också infört en ny boendeform kallad stödboende. Förra veckan lanserade Barnombudsmannen och Socialstyrelsen webbsidan Koll på soc. Det är ett regeringsuppdrag som syftar till att barn och unga ska få veta mer om socialtjänsten och hur man kan få stöd och hjälp.

Ersättningarna för flyktingmottagande, inklusive ensamkommande barn, har höjts. Bland annat har skolpengen för barn höjts med 50 procent. Idrottsrörelsen, frivilligsektorn och bildningsförbunden har fått stora tillskott för att öka tillgängligheten inom sina områden. Förutom dessa exempel på riktade satsningar innebar flyktingöverenskommelsen med oppositionen ytterligare 8 miljarder direkt till kommunerna. Jag förutsätter att dessa medel går till att förstärka de sektorer som verkligen behöver det. Ett sådant exempel är socialtjänsten med sitt stora ansvar för ensamkommande flyktingbarn.

Socialtjänsten är en verksamhet som under lång tid varit hårt belastad. Det är tydligt att den stora flyktingströmmen har inneburit ytterligare stort tryck på den sociala barn- och ungdomsvården som nu behöver tid och möjlighet för återhämtning. Men, samtidigt har nu ljuset riktats mot en sektor i samhället som vi väntar oss ska fungera men sällan diskuterar. Att se möjligheter i detta och att lyssna till alla kompetenta medarbetare och till barnen det gäller är den bästa vägen framåt. Jag är mycket imponerad över hur arbetet fungerat och hur man lokalt hittat lösningar för att lösa även denna krissituation. Nu finns det möjlighet att ta tillvara de kunskaper och det engagemang som finns på arbetsplatserna för att rusta för framtiden och inte bara hantera det akuta läget. Barns bästa är regeringens prioritet och en del av den svenska modellen.

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.