Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet

Publicerad

En ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen. I dag har regeringen överlämnat En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 som en skrivelse till riksdagen. Strategin utgör en inriktning men omfattar också konkreta åtgärder som nya uppdrag till Arbetsmiljöverket och ett myndighetsgemensamt uppdrag om webbaserad information samt två nya utredningar.

Förbättringar i arbetsmiljön kräver åtgärder från såväl staten som arbetsmarknadens parter. Under vintern 2015 inleddes därför i samråd med arbetsmarknadens parter ett arbete med att ta fram regeringens arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet.

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Den nya arbetsmiljöstrategin utgår från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och pekar ut en riktning för arbetet under de närmaste fem åren. Regeringen har ökat resurserna inom arbetsmiljöområdet med 100 miljoner kronor per år under mandatperioden. Inom ramen för de ökade resurserna höjer regeringen ambitionsnivån i arbetsmiljöpolitiken genom denna arbetsmiljöstrategi som utformats kring tre prioriterade områden: nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor, ett hållbart arbetsliv samt psykosocial arbetsmiljö.

Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor

Ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete. Konkreta insatser är nödvändiga för att förebygga arbetsolyckor som leder till skada eller dödsfall. Under området framhålls bl.a. riskutsatta branscher, tillsyn av produkter, osund konkurrens samt rapportering/­registrering av tillbud och olyckor. Regeringen lämnar i samband med strategin flera uppdrag till Arbetsmiljöverket, bl.a. om olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på och vid väg. Regeringen lämnar även ett myndighetsgemensamt uppdrag som ska ledas av Arbetsmiljöverket. Totalt medverkar 12 myndigheter i syfte att, utifrån sina respektive uppdrag, analysera och lämna ett gemensamt förslag hur webbaserad information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige kan samordnas och utformas på ett lättillgängligt sätt.

Ett hållbart arbetsliv

Fortsatta och långsiktiga insatser för att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan och minska risken för att arbetstagare skadas eller slits ut är nödvändiga. Viktigt är också att skapa förutsättningar för arbetsplatser där även de med sviktande hälsa eller funktionsnedsättningar kan vara med och bidra. Under området framhålls bl.a. ungas arbetsmiljö, äldres arbetsmiljö och nya sätt att organisera arbetet. Regeringen lämnar i samband med strategin flera uppdrag till Arbetsmiljöverket, bl.a. om tillsynsinsatser inom bemanningsbranschen och att ta fram en kunskapssammanställning om potentiella arbetsmiljörisker relaterat till nya sätt att organisera arbetet.

Psykosocial arbetsmiljö

Insatser behövs för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och förbättra möjligheterna för de med psykisk ohälsa eller funktions­nedsättning att delta i arbetslivet. Under området framhålls bl.a. Arbetsmiljöverkets nya regler för organisatorisk och social arbetsmiljö, stress, situationen för de med s.k. kontaktyrken, gränslöst arbetsliv och arbetstid samt mobbning och kränkande särbehandling. Regeringen lämnar i samband med strategin flera uppdrag till Arbetsmiljöverket, bl.a. om tillsyn av psykosocial arbetsmiljö inom äldreomsorgen, vägledning om gränslöst arbetsliv samt kartläggning beträffande arbetsmiljön inom hushållsnära tjänster.

Två nya utredningar tillsätts

I samband med strategin tillsätter regeringen även två utredningar:

- En särskild utredare ska bl.a. kartlägga det moderna arbets­livets utmaningar och om gällande bestämmelser om arbets­miljöansvar är ändamålsenliga samt de regionala skyddsombudens roll. Syftet är att ta fram ett beslutsunderlag för eventuella åtgärder och regeländringar på arbetsmiljöområdet.

- En särskild utredare ska analysera och föreslå hur ett nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö och för utvärdering av arbetsmiljöpolitik bör inrättas och utformas.

Nytt dialogforum för arbetsmiljö

Strategin har arbetats fram i samråd med arbetsmarknadens parter. För att upprätthålla och fördjupa trepartsarbetet avser regeringen att inrätta ett dialogforum för att löpande diskutera redan pågående, planerade och framtida åtgärder inom området med arbetsmarknadens parter.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Två utredningar

I samband med arbetsmiljöstrategin tillsätter regeringen två utredningar: