Helen Hellmark Knutsson har entledigats, minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Forskare ska lockas att bli ämneslärare och lektorer

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss inför en kommande satsning på en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer med examen på forskarnivå. Syftet är att få fler ämneslärare och lektorer i skolan, och satsningen avses pågå under fem år med start hösten 2016.

Det råder i dag brist på ämneslärare och lektorer i matematik, naturorienterande ämnen och teknik. En lagrådsremiss som regeringen i dag har beslutat om är det första steget i att få en satsning på plats med syfte att få fler ämneslärare och lektorer i skolan. Förslaget handlar om följdändringar på lagnivå av dels en kompletterande pedagogisk utbildning som regeringen avser att införa för personer med examen på forskarnivå, dels ett tillfälligt utbildningsbidrag för att stimulera personer att påbörja och slutföra den utbildningen som regeringen också avser att införa. Den pedagogiska kompletterande utbildningen ska genomföras på tolv månader.

- Vi behöver fler vägar till läraryrket. Den här satsningen skapar en möjlighet för forskarutbildade att bli ämneslärare och lektorer. Det är ett bra steg för att främja en skola på vetenskaplig grund, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Inom ramen för avsatta medel för karriärtjänstreformen avsätts 7,6 miljoner kronor 2016 för satsningen. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 15,1 miljoner kronor avsättas årligen. När det gäller medel för åren 2020 och 2021 avser regeringen återkomma till riksdagen om dessa.