Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Myndighet ska kartlägga och analysera HVB-boenden samt familje- och jourhem med konsulentstöd

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att kartlägga och analysera HVB-boenden samt familje- och jourhem med konsulentstöd. Uppdraget ska genomföras med ett barnskydds- och barnrättperspektiv. Fokus i analysen ska vara kvalitet och kostnader i vården.

- Ökningen av antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har inneburit att verksamheter som förmedlar familje- och jourhem har vuxit kraftigt i antal. Idag är den nationella överblicken av de här verksamheterna svag. Vi behöver se över kvaliteten och då också frågor som gäller trygghet och säkerhet för barn och anställda, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Uppdraget till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys är avgränsat till HVB-boende (Hem för vård eller boende) och familje- och jourhem med konsulentstöd. Verksamheter med konsulentstöd förmedlar familje- och jourhem till kommunernas socialtjänst.

Vid kartläggning och analys ska fokus vara på enskild bedriven verksamhet men jämförelser ska göras med verksamhet som bedrivs i kommunal regi. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska beskriva och analysera utvecklingen i fråga om enskilt bedriven verksamhet både när det gäller HVB och konsultverksamheter.

Trygghet och säkerhet ska granskas

I uppdraget ingår också att kartlägga tjänsteutbudet hos verksamheterna samt vilken kompetens och utbildningsbakgrund de anställda har. Vid analys av kvaliteten ska frågor som rör trygghet och säkerhet för barn och anställda särskilt granskas. Utöver det här ska kostnadsjämförelser för den enskilt bedrivna verksamheten i förhållande till när en kommun själv är huvudman.

HVB-boende samt familje- och jourhem är de placeringsalternativ som finns för ett barn som av något skäl inte kan bo i sitt föräldrahem. Sedan den 1 jan 2016 finns dessutom placeringsformen stödboende för barn och unga.

Uppdraget ska senast slutredovisas den 30 december 2016.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Relaterat