Per Bolund bjuder in banker till samtal om hållbar kreditgivning

Regeringen bjuder i dag in företrädare för Sveriges största banker till ett rundabordssamtal om hållbar kreditgivning. Frågan är högt prioriterad av regeringen och det är angeläget att diskussioner inleds om vilka åtgärder som kan vidtas av branschen för att främja större genomlysning och öppenhet.

Finansinspektionen kom med en rapport under hösten som handlade om att redovisa bankers riktlinjer för kreditgivning till företag utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Av rapporten framgår att de interna reglerna i dag tar hänsyn till att miljörisker ska beaktas när krediter ges till företag. Därutöver framgår också att miljö­risk­en bland annat ska ses utifrån ett etiskt förhållningssätt och ryktesrisk.

I rapporten konstateras att det finns en positiv trend som innebär att arbetet utifrån ett miljö- och hållbarhets­perspektiv sanno­likt kommer att öka i omfattning. För att påskynda en sådan utveck­ling krävs dock ytterligare åtgärder vad gäller genomlysning och öppenhet som möjliggör för kunder, investerare, motparter och andra intressenter att kunna bilda sig en uppfattning om hur frågorna hanteras.

- Det är av stor vikt att bankbranschen ökar transparensen i sin kreditgivning och själva kan enas om ett tillvägagångssätt utan att staten går in och reglerar, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Vid mötet kommer Finansinspektionen att redogöra närmare för sin rapport och därefter eftersöker Per Bolund en diskussion som syftar till handling för att den positiva utvecklingen kring hållbarhetsfrågorna kan påskyndas.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-539 57 29
e-post till Martin Kling, via registrator