Proposition om amorteringskrav till riksdagen

Regeringens proposition om krav på amortering av nya bolån har i dag lämnats till riksdagen. Förslaget innebär i huvudsak att långivare ska tillämpa villkor som bidrar till en sund amorteringskultur när de lämnar nya bolån. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förslås få meddela föreskrifter om amorteringskravet.

– Förslaget gör det möjligt för Finansinspektionen att gå vidare med regleringen av hur amorteringskravet ska se ut i detalj. Genom att skärpa amorteringskulturen kan vi motverka att hushållen drar på sig alltför höga bolån som i sin tur äventyrar den makroekonomiska stabiliteten, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

I propositionen lämnas förslag till en ny bestämmelse om amorteringskrav i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Förslaget innebär i korthet att kreditinstitut som lämnar bolån till enskilda personer ska tillämpa återbetalningsvillkor som är förenliga med en sund amorteringskultur och motverkar alltför hög skuldsättning hos hushållen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om amorteringskravet.

För att minimera risken att nyproduktion av bostäder minskar, bör krediter som lämnas för förvärv av en nyproducerad bostad kunna undantas från amorteringskravet. Undantag från amorteringskravet bör även kunna beviljas, dels genom att vissa särskilda skäl föreligger (t.ex. närståendes dödsfall, arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa), dels att undantaget ligger inom ramen för god kreditgivningssed. Enbart nya bolån ska omfattas av amorteringskravet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 maj 2016.

Finansinspektionens förslag till föreskrifter om krav på amortering av nya bolån som remitterades i december 2015 föreslås gälla från och med den 1 juni 2016.

Mer om Finansinspektionens förslag i remisspromemorian på Finansinspektionens webbplats.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-539 57 29
e-post till Martin Kling, via registrator
Erik Willers
Kansliråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 37 14
e-post till Erik Willers, via registrator