Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Regeringsbeslut om tillstyrkande av ansökan till EU:s Fond för ett sammanlänkat Europa om medfinansiering av 36 viktiga transportprojekt

Regeringen beslutade idag att tillstyrka 36 transportprojekt för vidare ansökan till EU:s Fond för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility).

Ladda ner:

Ansökningsprocessen har på uppdrag av Näringsdepartementet samordnats av Trafikverket, och arbetet har pågått sedan tidig höst 2015. De svenska aktörernas del i ansökt belopp är över 256 miljoner euro. Hösten 2015 utlystes totalt 1090 miljoner euro som kan sökas av samtliga medlemsländer.

Dagens regeringsbeslut innebär att de tillstyrkta projekten nu kan lämnas in till Europeiska kommissionen i god tid innan sista ansökningsdag den 16 februari.

Det återstår två projekt som inte inkommit med fullständiga underlag i tid inför denna beredning. Trafikverket och Näringsdepartementet ska nu bedöma om ansökningarna är kompletta. Regeringen avser att ta ställning till de två projekten under nästa vecka. Tidigast i sommar väntas EU-kommissionen fatta slutgiltigt beslut om vilka transportprojekt som erhåller medfinansiering från fonden.

- Idag har vi kunnat tillstyrka många viktiga transportprojekt för jobb och konkurrenskraft i Sverige och EU. Denna ansökningsomgång har vi fått in många intressanta ansökningar inom bland annat innovationsområdet och för utveckling av Urbana Noder och infrastruktur för alternativa bränslen inom sjöfarten. Projekten kommer från olika delar av Sverige och flera inkluderar samarbete med andra länder. Dessa projekt kan stärka arbetsmarknaden och bidra till en positiv utveckling i Sverige. Det är även positivt att svenska aktörer deltar aktivt i utvecklingen av det transeuropeiska nätet för transporter. Nu är det upp till EU-kommissionen att utvärdera och återkomma med förslag till beslut och vi hoppas att så många som möjligt går hela vägen. De två projekt som inte lyckats skicka in allt underlag i tid för beredningsprocessen bedöms istället i veckan som kommer. Om kompletteringar krävs har projekten ytterligare några dagar på sig, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00