Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Stärkt arbete för främjande av lika rättigheter och möjligheter föreslås

Publicerad

Regeringen har i dag lämnat en lagrådsremiss om ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder mot diskriminering.

- Med det här förslaget gör vi det tydligare och enklare för arbetsgivarna att bedriva ett effektivt förebyggande arbete mot diskriminering. Att använda allas kompetenser i arbetslivet är att investera i företag och i Sverige, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Ett av förslagen är att lönekartläggning nu ska genomföras årligen, istället för var tredje år.

- Vi vet att ojämställda löner är en kostnad för samhället, inte minst för alla de kvinnor som betalar priset i form av lägre lön för lika arbete. Vi vet också att årliga lönekartläggningar är ett effektivt sätt att skapa rutiner för att kunna minska lönediskrimineringen, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I övrigt innebär förslagen bland annat att:

  • Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunder.
  • Arbetet ska göras enligt ett övergripande ramverk – undersöka risker för diskriminering, analysera orsaker, vidta åtgärder och följa upp arbetet. Utformningen av de konkreta åtgärderna lämnas till arbetsgivaren respektive utbildningsanordnaren.
  • Det införs ett krav på arbetsgivare och utbildningsanordnare att ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier.

Inom arbetslivet gäller i dag att handlingsplan för jämställda löner och jämställdhetsplan ska upprättas av arbetsgivare med minst 25 anställda vart tredje år. Detta ersätts med ett krav på en årlig dokumentation av arbetet med aktiva åtgärder enligt följande:

  • En arbetsgivare med minst 25 anställda ska varje år skriftligen dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder,
  • en arbetsgivare med 10–24 anställda ska varje år skriftligen dokumentera arbetet med lönekartläggning.

Bakgrund
Regeringen beslutade 2012 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur krav på aktiva åtgärder ska utformas och göras tydliga för att bli ett effektivare medel i arbetet med att förebygga diskriminering och uppnå lika rättigheter och möjligheter. Utredningen fick också i uppdrag att föreslå hur riksdagens tillkännagivande (bet. 2012/13:AU10, rskr. 2012/13:260) om lönekartläggningar och handlingsplaner för jämställda löner kan genomföras. Utredningens betänkande Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering (SOU 2014:41) överlämnades i juni 2014. Förslaget remitterades hösten 2014.

 

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00