Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige når de klimat- och energipolitiska målen och regeringen tar fram strategi för klimatanpassning

Publicerad

Sverige når och överträffar klimat- och energimålen till 2020, det visar den kontrollstation som regeringen idag lämnar till riksdagen. Regeringen höjer nu ambitionen och ökar takten i omställningen mot lägre klimatutsläpp och mer förnybar energi. Samtidigt aviserar regeringen en nationell strategi och antar en vision för klimatanpassning.

Regeringen har under 2015 genomfört en kontrollstation för att undersöka hur utvecklingen i Sverige ligger till jämfört med klimat- och energimålen. Regeringens bedömning är att alla målen uppnås och flera överträffas med befintliga styrmedel och åtgärder.

- Kontrollstationen visar att Sveriges förmåga att ställa om i en mer hållbar riktning är större än vad den förra regeringen trodde. Den nuvarande regeringen har högre ambitioner för Sverige. Genom att ta ansvar på hemmaplan visar vi ledarskap i världen. Sverige ska i ökad utsträckning överträffa klimatmålet nationella insatser, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Klimatförändringarna är här och de är allvarliga. Flera rapporter visar att 2015 var det varmaste året som någonsin uppmätts. Samhället måste anpassas till klimatförändringarna. Därför aviserar regeringen nu en nationell strategi för klimatanpassning. Regeringens nya antagna vision är att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och tillvarata möjligheter. Åtgärder för att anpassa samhället till ett förändrat klimat behöver ske såväl i närtid som på lång sikt och inom många verksamhetsområden. Hittills har regeringen skjutit till 100 miljoner för att stärka samhällets anpassning till ett förändrat klimat.

Bakgrund: Kontrollstation 2015

Riksdagen antog 2009 ett mål om att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till 2020 jämfört med 1990. Målet gäller för de sektorer som inte ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter, och den förra regeringens inriktning var att en tredjedel av minskningen skulle ske i form av klimatåtgärder utomlands. Samtidigt antog riksdagen tre energipolitiska mål: Andelen förnybar energi ska utgöra minst 50 procent av den totala energianvändningen, och minst 10 procent inom transportsektorn till 2020. Dessutom ska energianvändningen vara 20 procent effektivare jämfört med 2008. Den förra regeringen aviserade en kontrollstation under 2015 i syfte att analysera utvecklingen i förhållande till målen liksom ge en uppdatering av kunskapsläget om klimatförändringarna. Kontrollstationen inkluderar även en uppföljning av arbetet med klimatanpassning.

Kontakt

Jesper Liveröd
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00