Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

”Tobacco Endgame” del av regeringens ANDT-strategi

Publicerad

Under 2015 har regeringen gjort en översyn av inriktningen på den framtida politiken för alkohol-, narkotika- dopnings- och tobakområdet (ANDT). I skrivelsen redogör regeringen för en förnyad men fortsatt samlad strategi för ANDT-politiken.

Regeringen har satt upp målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Folkhälsopolitiken och ANDT-området har en viktig roll för att nå det målet.

Stratergin omfattar åtgärder och insatser på samtliga områden och beskriver vad som behöver göras under den kommande femårsperioden för att ta sikte på det övergripande målet om ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Den tidigare strategin har saknat en tydlig strukturanalys och strategin har reviderats för att stärka jämställdhets- och barnperspektivet och bättre spegla regeringens politik.

Rökning är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. I strategin ställer sig regeringen därför bakom målet om att nå ett rökfritt Sverige till år 2025.

– Varje år dör 12 000 personer till följd av rökning och 100 000 personer insjuknar i rökrelaterade sjukdomar i Sverige. Med regeringens nya ANDT-strategi flyttar vi fram positionerna ytterligare för att nå målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation, säger folkhälsominister Gabriel Wikström.

Fakta om "Tobacco Endgame"
"Tobacco Endgame" eller "Rökfritt Sverige 2025" är ett opinionsbildningsprojekt som drivs av ett flertal organisationer som arbetar tobaksförebyggande. Syftet är att enas kring ett måldatum då rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00