Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Barnrättighetsutredningen presenterade sina slutsatser för barnminister Åsa Regnér

Publicerad

Fredag den 11 mars överlämnade Barnrättighetsutredningen sitt betänkande till barnminister Åsa Regnér om hur FN:s barnkonvention kan göras till svensk lag. Regeringens utredare, Anita Wickström, föreslår också ett kunskapslyft om konventionens praktiska tillämpning i förhållande till olika verksamheter.

− Jag är glad att ta emot utredningens betänkande som är ett viktigt steg på vägen till att göra barnkonventionen till svensk lag. Det är en efterlängtad och viktig reform för att stärka barns rättigheter, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

I regeringsförklaringen 2014 deklarerades att FN:s barnkonvention ska göras till svensk lag. Regeringens särskilda utredare, Anita Wikström, har kartlagt hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter inom särskilt angelägna områden överensstämmer enligt barnkonventionen. Utredaren har också haft i uppdrag att lämna förslag till hur konventionen kan göras till lag.

− Det är viktigt att diskussionen om barnets rättigheter fortsätter i samband med att barnkonventionen blir lag. Det kunskapslyft som jag föreslår bör ge konkret vägledning i vad barnkonventionen innebär i praktiken i förhållande till olika verksamheter inom stat och kommun, säger regeringens utredare, Anita Wickström.

Förslagen i utredningen innefattar i huvudsak:

  • Förslag till lag om inkorporering av barnkonventionen.
  • Ett kunskapslyft för att höja kompetensen om barnkonventionen.
  • Att myndigheter som är centrala för att säkerställa barnets rättigheter får i uppdrag att göra den egna verksamheten känd, tillgänglig och anpassad för barn.
  • En ny straffbestämmelse om misshandel av barn.
  • Ny bestämmelse i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och förvaltningslagen (1986:223) enligt vilken barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas i ärenden och mål som rör barn, samt att barn ska få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter.
  • Tydligare koppling till barnkonventionen i utlänningslagen (2005:716) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS, avseende barnets bästa och barnets rätt att få framföra sina åsikter.
  • Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Barnkonventionen antogs 1989

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige hade en framträdande roll vid arbetet med konventionen och var ett av de första länderna att ratificera den. Konventionen trädde i kraft den 2 september 1990.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00