Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bäst i världen 2025 – regeringen och SKL överens om vision för E-hälsoarbetet

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om en vision för e-hälsoarbetet med sikte på år 2025, som ska omfatta allt det arbete som görs för att bättre nyttja digitaliseringens möjligheter i såväl hälso- och sjukvården som socialtjänstens olika delar. Det är den första långsiktiga visionen för området som tagits fram gemensamt mellan regeringen och SKL. Visionen utgår från att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd, liksom delaktighet och att ta tillvara på enskildas resurser.

Visionen fastställdes av regeringen på torsdagen och av SKL:s styrelsen på fredagen. Den kommer att följas av en eller flera handlingsplaner.

- Trots att Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder ligger välfärden efter många andra samhällsektorer. Att kunna använda helt digitala system för att exempelvis boka tider och överföra information, men också ha dialog med en verksamhet dit man går är en självklarhet för många. Det borde också vara det i vården och omsorgen. Vi kan bli mycket bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter till exempelvis effektivitet, delaktighet och tillgänglighet, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

- Den höga kvaliteten i våra välfärdsverksamheter är en viktig del av den svenska modellen. Den måste ständigt utvecklas och e-hälsoområdet är ett område där utvecklingspotentialen är stor. It-stöd och e-tjänster kan rätt använt underlätta arbetet med att sätta brukarens, klientens och patientens behov i centrum. Nu sätter vi målet att Sverige ska bli bäst i världen på det här området, på att se till att digitaliseringens möjligheter i välfärden används på ett sätt som kommer medborgarna till del, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

- Digitalisering är en förutsättning för att vi i kommuner, landsting och regioner ska kunna förändra våra arbetssätt och klara av att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet även framöver. Med digitala verktyg kan vi flytta vård, stöd och omsorg närmare invånarna och ge människor ökad självständighet och delaktighet. Det är också bra att visionen omfattar både hälso- och sjukvård och socialtjänst, det ger oss möjlighet att gemensamt tillgodose den enskilda människans behov, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande i SKL.

Kärnan i visionen är: År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Visionen beskriver också vad detta innebär för bland annat patienter, brukare och klienter respektive medarbetare. Områden som är viktiga i det fortsatta arbetet pekas också ut.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.