Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

FN:s granskningskommitté för Kvinnokonventionen ger Sverige rekommendationer om jämställdhetsarbetet

Publicerad

Den 7 mars presenterade FN:s kommitté för Kvinnokonventionen (CEDAW) sina sammantagna observationer av Sveriges jämställdhetsarbete. Kommitténs utlåtande är generellt positiv. Men kritik framförs dock i frågor som rör den könssegregerade arbetsmarknaden, mäns våld mot kvinnor och brister i styrningen av jämställdhetsarbetet.

 • Foto på Pernilla Baralt vid CEDAW

  Pernilla Baralt, statssekreterare hos jämställdhetsminister Åsa Regnér, representerade Sverige i Genève när FN:s kommitté för Kvinnokonventionen har en dialog om Sveriges jämställdhetsarbete.

  Foto: Berit Jernberg/Regeringskansliet

 • Foto på Yoko Hayashi och Pernilla Baralt, CEDAW

  CEDAW:s ordförande Yoko Hayashi och Pernilla Baralt, statssekreterare hos jämställdhetsminister Åsa Regnér.

  Foto: Berit Jernberg/Regeringskansliet

 • Foto från CEDAW

  Kommittén för Kvinnokonventionen, CEDAW, är ett oberoende expertorgan inom FN som har till uppgift att granska att konventionen mot diskriminering av kvinnor efterlevs.

  Foto: Berit Jernberg/Regeringskansliet

 • Foto från CEDAW

  I den svenska delegationen till CEDAW ingick 18 handläggare från sju departement.

  Foto: Berit Jernberg/Regeringskansliet

 • Foto från CEDAW

  Inför CEDAW-dialogen hade Sverige inkommit med en rapport för det bedrivna jämställdhetsarbetet under åren 2008-2014.

  Foto: Berit Jernberg/Regeringskansliet

− Jag delar kritiken från Kommittéen vad gäller inte minst arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Särskilt utbildningsinsatser efterfrågas. Sveriges jämställdhetsarbete har tidigare varit fragmenterat och projektstyrt medan den nuvarande regeringen både tagit en ny riktning och höjt ambitionsnivån. Därför är jag också mycket glad över den positiva feedback vad gäller vårt systematiska arbete med bland annat jämställdhetsbudgetering och att förebygga mäns våld mor kvinnor. Rekommendationerna är ett värdefullt stöd i det fortsatta arbetet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Den 18 februari i år representerade Pernilla Baralt, statssekreterare hos jämställdhetsminister Åsa Regnér, Sverige i Genève när FN:s kommitté för Kvinnokonventionen hade en konstruktiv dialog om Sveriges jämställdhetsarbete. Inför dialogen hade Sverige kommit in med en rapport för jämställdhetsarbetet 2008-2014.

Ett urval av Kommitténs rekommendationer till Sverige

Kommittén uppfattar att arbetet med jämställdhetsbudgetering och integrering är bra och viktigt men konstaterar att det finns stora regionala skillnader.Kommittén rekommenderar Sverige att så snart som möjligt anta en strategi mot våld mot kvinnor samt noggrant undersöka orsakerna till det låga anmälningstalet bland våldsutsatta kvinnor samt bristen på fällande domar för våldsutövare.Kommittén framhåller att ökad styrning behövs för effektivare samordning och ökad jämställdhet. Kommittén rekommenderar att Sverige beaktar Jämställdhetsutredningens förslag om att inrätta en särskild jämställdhetsmyndiget.

FN:s medlemsländer rapporterar var fjärde år

Granskningskommittén för Kvinnokonventionen, CEDAW, är ett oberoende expertorgan inom FN som har till uppgift att granska att konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor efterlevs. Staterna är enligt konventionen skyldiga att vart fjärde år inkomma med en skriftlig rapport om genomförandet av konventionsbestämmelserna. Därefter kallas staterna till en dialog med kvinnokonventionens granskningskommitté varpå kommittén lämnar rekommendationer till staterna angående de åtgärder staterna bör vidta för att bättre leva upp till konventionens åtaganden.

En feministisk regering

Sveriges regering är feministisk och sätter jämställdhet mellan kvinnor och män i centrum både för det nationella och internationella arbete.

En feministisk politik innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i vägval och i tilldelning av resurser. En feministisk regering ser till att besluten bidrar till jämställdhet, och att jämställdhet genomsyrar hela regeringens politik. Jämställdhet är inte enbart ett politikområde, utan ett tankesätt som måste påverka all politik.

Regeringens viktigaste verktyg för att genomföra en feministisk politik är jämställdhetsintegrering, där jämställdhetsbudgetering är en viktig del.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.