Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förstärkt sekretesskydd för brottsoffer och andra utsatta i domstolarnas domar och beslut

Publicerad

Brottsoffer och utsatta personer ska kunna få sina identiteter skyddade i domar och beslut. Och domstolarna ska ges bättre förutsättningar att tillämpa reglerna enhetligt. Det föreslår regeringen i en proposition som överlämnats till riksdagen i dag.

Allmänheten ska i så stor utsträckning som möjligt ha insyn i de mål och ärenden som hanteras vid våra domstolar. Samtidigt ska det vara möjligt att i vissa fall skydda enskildas rätt till privatliv genom sekretess. Det är till exempel rimligt att namnet på en målsägande i ett mål om sexualbrott kan hållas hemligt både under rättegången och i domstolens dom eller beslut. På samma sätt måste domstolarna kunna skydda identiteten på barn i utsatta situationer eller asylsökanden som riskerar förföljelse i hemlandet.

I dag är reglerna i offentlighets- och sekretesslagen som styr detta delvis oklara. Genom förslaget vill regeringen säkerställa att utsatta personer kan få sekretesskydd och att domstolarna ges bättre förutsättningar att tillämpa reglerna enhetligt. Förslaget innebär också att möjligheterna utökas att kunna skydda identiteten på en person som behöver hjälp av ett målsägandebiträde eller en offentlig försvarare i det inledande skedet av en rättsprocess.

Det ska även fortsättningsvis krävas väldigt mycket för att vissa typer av uppgifter som har ett särskilt starkt intresse för offentligheten ska ges sekretesskydd. Detta klargör regeringen i sitt förslag. Hit hör bland annat namnet på den person som har häktats eller åtalats för brott, de slutsatser som domstolen har kommit fram till och hur dessa har motiverats.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2016.

Prop. 2015/16:144 Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh