Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsminister Regnér kommenterar antagna slutsatser efter FN:s Kvinnokommissions möte

Publicerad · Uppdaterad

Vid FN:s Kvinnokommissions (CSW) 60:e möte, som pågick 14-24 mars i New York, antogs slutsatser som uppmanar till att integrera jämställdhet i genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Bland annat understryks vikten av att bekämpa alla former av våld mot kvinnor och flickor, att involvera män och pojkar i jämställdhetsarbetet samt kvinnors och flickors hälsa inklusive SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter).

− Världens länder har efter intensiva förhandlingar enats om slutsatser som uppmanar till att jämställdhet ska integreras i genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Sverige och EU har uttryckt besvikelse över att det saknas skrivningar i överenskommelsen om våld och diskriminering mot kvinnor och flickor på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Det saknas även formuleringar som tar hänsyn till att det finns olika former av familjebildning, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér, som ledde Sveriges delegation, höll ett tal i FN:s generalförsamling om flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter med utgångspunkt i det svenska jämställdhetsarbetet.

Välbesökt seminarium om kvinnor på flykt

Sverige arrangerade ett välbesökt seminarium med fokus på utsattheten för kvinnor och flickor på flykt. Åsa Regnér hade också ett seminarium tillsammans med Unizon och norska Stiftelsen Alternativ till vold (ATV) om vikten av förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Under de tre dagar som statsråd Åsa Regnér var på plats genomfördes enskilda möten där jämställdhetsfrågor diskuterades med Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kanada, Kenya, Mexiko, Nederländerna, Panama, Paraguay, Peru, Storbritannien, Tyskland, Uruguay och Plan International. Åsa Regnér träffade även EU-kommissionär Věra Jourová, ansvarig för jämställdhetsfrågor inom EU, tillsammans med Tyskland och Österrike.

Kvinnors egenmakt kopplat till hållbar utveckling

CSW (Commission on the Status of Women), som i år arrangerades för 60:e gången, pågick 14-24 mars i New York. Mötet samlar FN:s medlemsländer och är det främsta mellanstatliga organet i världen som arbetar för att stärka kvinnors situation och jämställdhet globalt.

I år var det övergripande temat kvinnors egenmakt kopplat till hållbar utveckling. Sverige arrangerade ett seminarium om kvinnor och
flickor på flykt och deras utsatthet som blev fullsatt.

Hundratals länder var representerade vid CSW och i år deltog ca 8100 personer från 1035 frivilligorganisationer.

En feministisk regering

Sveriges regering är feministisk och sätter jämställdhet mellan kvinnor och män i centrum både för det nationella och internationella arbete.

En feministisk politik innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i vägval och i tilldelning av resurser. En feministisk regering ser till att besluten bidrar till jämställdhet, och att jämställdhet genomsyrar hela regeringens politik. Jämställdhet är inte enbart ett politikområde, utan ett tankesätt som måste påverka all politik.

Regeringens viktigaste verktyg för att genomföra en feministisk politik är jämställdhetsintegrering, där jämställdhetsbudgetering är en viktig del.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00