Ny ordning vid tillsättning av styrelser

Regeringen vill säkerställa att styrelser vid universitet och högskolor har den kompetens som krävs för att svenska lärosäten ska kunna hålla en internationellt sett hög kvalitet. Därför har regeringen beslutat om en proposition som bland annat går ut på att nomineringsgruppens sammansättning förändras och att lärare och studenter i fortsättningen ska utse ledamöter till styrelsen. Nomineringspersonerna ska också uttryckligen verka för en jämn representation mellan kvinnor och män i lärosätenas styrelser.

Regeringens målsättning är att Sverige ska vara ett av världens främsta forskningsländer och en ledande kunskapsnation. Styrelsen vid ett universitet eller en högskola ska kunna göra strategiska prioriteringar och fatta svåra beslut, vilket kräver rätt kompetens för uppdraget.

De externa ledamöterna i styrelserna utses i dag av regeringen efter förslag från en nomineringsgrupp som består av en person som utses av regeringen, landshövdingen i det län där lärosätet har sin huvudsakliga verksamhet och en representant för studenterna vid lärosätet. Detta ska nu förändras.

I propositionen föreslår regeringen att förslag till externa styrelseledamöter ska lämnas av två nomineringspersoner i stället för tre, som det är i dag. Båda nomineringspersonerna ska utses av regeringen, varav den ena efter förslag från det aktuella lärosätet. På så sätt kan både regeringens och lärosätenas inflytande över styrelsernas kompetensförsörjning tillgodoses.

- För att konkurrera med kunskap och inte låga löner behöver vi utbildning av högsta kvalitet. Vi lever i en alltmer komplex värld och då behöver vi starka och ansvarsfulla universitet och högskolor som kan verka med framgång såväl internationellt och nationellt som regionalt, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

I propositionen föreslås också att högskolelagen ska ändras så att lärare och studenter i stället för att vara representerade i styrelsen ska få rätt att utse ledamöter i styrelsen. På så sätt tydliggörs alla styrelseledamöters kollektiva ansvar för lärosätets hela verksamhet.

Regeringen gör också bedömningen att det bör regleras i förordning att nomineringspersonerna i sitt förslag ska beakta en jämn könsfördelning bland de ledamöter som regeringen utser. En jämn representation av kvinnor och män i beslutande organ är en viktig demokratifråga, men också en kvalitetsfråga.

Ändringen i högskolelagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2016.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00