Proposition om tilläggsbelopp för särskilt stöd till utsatta elever

Regeringen har i dag beslutat att lämna en proposition till riksdagen med förslag på förtydliganden av skollagens bestämmelser om tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever. Syftet är att säkerställa att enskilda förskole- och skolhuvudmän får de resurser som behövs för att tillgodose varje barns och elevs behov av särskilt stöd.

I propositionen föreslår regeringen ändringar i skollagen som förtydligar att tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets eller elevens behov. Regeringen avser även att i berörda förordningsbestämmelser tydliggöra att tilläggsbelopp även ska kunna lämnas för extraordinära stödåtgärder som ett barn eller en elev har behov av i undervisningen, t.ex. till barn och elever med stora inlärningssvårigheter. Bakgrunden är att lagstiftningen har varit otydlig vilket har medfört att tillämpningen blivit mer restriktiv än vad som varit meningen.

- Det här är en viktig förändring för några av de mest utsatta eleverna och för skolor som arbetar särskilt med dem. Att investera tidigt så att alla elever, med olika förutsättningar, får en bra skola och de kunskaper de behöver sparar oss både stora mänskliga och samhällsekonomiska kostnader, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Kontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-55 73 801
e-post till Hanna Hessling