Regeringskansliet undersöker om matfusk kan straffas med fängelse

Idag ger regeringskansliet expeditions- och rättschefen Mats Wiberg i uppdrag att undersöka om det är lämpligt att införa fängelsestraff på straffskalan gällande matfusk.

Mats Wiberg ska biträda Näringsdepartementet i arbetet med att se över lagstiftningen avseende livsmedel, foder och animaliska biprodukter och överväga om fängelse är ett lämpligt straff för vissa brott. Han ska också överväga om det bör införas sanktionsavgifter inom dessa områden och på djurskyddsområdet.

- Med hänsyn till de risker som är förknippade med hanteringen av livsmedel och foder är det särskilt angeläget att regelverk följs och att samhället signalerar hur pass allvarligt man ser på brott mot lagstiftningen på detta område. Det är helt enkelt oacceptabelt att det fuskas med livsmedel. Konsumenter ska kunna lita på att den mat man köper är säker och är vad den utger sig för att vara. Jag har därför givit Mats Wiberg i uppdrag att se över den straffrättsliga regleringen på livsmedelsområdet och närliggande områden. Det handlar om att se över ett återinförande av fängelsestraff men även sanktionsavgifter, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Uppdraget gäller att:

  • överväga möjligheten och lämpligheten av att införa fängelse i straffskalan för vissa brott mot lagstiftningen avseende livsmedel, foder och animaliska biprodukter,
  • överväga om det som ett komplement till straffrättsliga sanktioner bör införas sanktionsavgifter på områdena livsmedel, foder, animaliska biprodukter och djurskydd,
  • lämna de författningsförslag som övervägandena i utredningen föranleder, och
  • låta författningsförslagen åtföljas av en konsekvensutredning som bör utformas i enlighet med förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning samt
  • bedöma eventuella ekonomiska konsekvenser av förslagen och om förslagen förväntas innebära högre utgifter på statsbudgeten ska lämplig finansiering föreslås.

Uppdraget gäller från och med den 15 mars 2016 till och med 1 februari 2017.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00