Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Skatteförslag för mindre farliga ämnen i människors hemmiljö

Publicerad

Kemikalieskatteutredningens betänkande överlämnades till regeringen den 30 mars 2015 och har därefter remissbehandlats. Utredningen föreslog två nya punktskatter – en på viss elektronik och en på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av polymerer av vinylklorid. Båda med syftet att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö.

Skatterna är konstruerade så att samtliga varor inom avgränsade varugrupper är skattepliktiga. Den skattskyldige får sedan göra avdrag av skatten om vissa listade ämnen eller grupper av ämnen inte förekommer i varan. Skattskyldig är den som yrkesmässigt tillverkar eller importerar, för in eller tar emot en vara från ett annat land. För närvarande pågår arbete med skatterna inom regeringskansliet. Den exakta utformningen av skatterna, inklusive skattenivåer, är inte klar ännu men de förväntade intäkterna från skatterna är cirka två miljarder kronor årligen.

I den promemoria som nu skickas ut på remiss föreslås att utredningens förslag till lag om skatt på viss elektronik ska kompletteras med en lista istället för den mätmetod som hänvisas till i betänkandet, vissa följdändringar med anledning av detta samt en ändring av definitionen av yrkesmässig verksamhet i förslaget till lag om skatt på viss elektronik och förslaget till lag om skatt på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av polymerer av vinylklorid. Remissynpunkterna avseende övriga delar av betänkandet och eventuella ändringar med anledning av dessa kommer att behandlas i en kommande lagrådsremiss.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Elly-Ann Lindström
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 36 41
Johan Westlund
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 11 13
e-post till Johan Westlund, via registrator