Slutrapport för minskat matsvinn överlämnas till regeringen

2012 fick Livsmedelsverket i uppdrag att tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket arbeta för minskat matsvinn. I dag överlämnade myndigheterna sin slutrapport för arbetet till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Varje år slängs 54 kilo ätbar mat och dryck per person, som hade kunnat konsumeras om det hade hanterats annorlunda. Minskat matsvinn innebär mer pengar i plånboken för konsumenten, minskad miljöbelastning och ett bidrag till den globala livsmedelsförsörjningen. Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket fick därför i uppdrag 2012 att under tre år (2013-2015) samverka för minskat matsvinn.

- Att producera mat som sedan slängs eller går förlorad anser jag vara ett enormt slöseri med jordens resurser. Idag går en tredjedel av all producerad mat i världen till spillo varje år. Det är ett problem som uppstår i alla led i produktionskedjan, från primärproduktion till konsument. Vi bär alla ett ansvar. För att möta de globala miljö- och klimatförändringarna som vi står inför i en värld som kommer att växa från sju till nio miljarder fram till 2050 och för att nå FN:s hållbarhetsmål om halverat matsvinn till 2030 behövs en resurseffektiv och hållbar livsmedelssektor i Sverige. Jag ser fram emot att ta del av rapporten och förslagen om en väg framåt. Jag ser också att insatser för minskat matsvinn ingår arbetet med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Uppdraget har haft fem huvudområden:

  1. Analysera möjligheter och eventuella hinder för svinnminskande åtgärder
  2. Riktade informationsinsatser till konsumenter för höja medvetandegraden för vad som kan göras på individnivå bland annat genom kampanjen stoppamatsvinnet.nu.
  3. Ökad samverkan mellan olika aktörer, vilket har skett främst genom Samverkansgruppen för Minskat Matavfall (SaMMa).
  4. Sprida information om goda exempel via olika kanaler så som myndigheternas hemsidor, konferenser och nätverket SaMMa.
  5. Stimulera till ökat utnyttjande av det oundvikliga matavfallet för produktion av biogas och utnyttjande av rötrester.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00