Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Staten och kapitalet - reformer för innovation och hållbar tillväxt

Publicerad

Uppdatering: Propositionen överlämnades 14 mars. I morgon tisdag den 15 mars överlämnar regeringen propositionen Staten och kapitalet - struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt, till riksdagen för beslut.

I propositionen föreslår regeringen en ny struktur för statens riskkapitalinsatser som syftar till att skapa bättre finansieringsmöjligheter för företag i utvecklingsskeden. Regeringen föreslår att ett nytt nationellt utvecklingsbolag inrättas: Fondinvest AB. De befintliga statliga bolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation ska inordnas som dotterbolag i det nya bolaget, vilket borgar för ett ansvarsfullt omhändertagande av befintliga investeringar.

Fondinvest AB föreslås investera indirekt i företag genom privat förvaltade fonder, så kallad fond i fond-metodik. Förutom stärkt utbud av riskvillig finansiering, genom uppväxling med privat kapital, förväntas detta arbetssätt bidra till att utveckla riskkapitalmarknaden och det finansiella ekosystemet i Sverige och därmed förbättra förutsättningarna för innovation och tillväxt.

I propositionen lyfter regeringen också behovet av att stärka och följa utvecklingen när det gäller efterfrågan på marknadskompletterande lånefinansiering. Det finns tecken på att förutsättningar och villkor för utlåning till små och medelstora företag har försämrats på senare tid. Ökade regulatoriska krav på bankerna, avseende bl.a. kapitaltäckning i spåren av finanskrisen, kan ha påverkat riskviljan i utlåningen. Regeringen föreslår att Almi får i uppdrag att se över och bedöma behovet av eventuella nya insatser för stärkt lånefinansiering, såsom ett garantiinstrument eller andra lämpliga låneprodukter. Detta ska ske i nära samverkan med bankerna. Om genomgången visar på behov av ytterligare medelsförstärkningar för att möta identifierade behov avser regeringen återkomma till riksdagen i frågan.

Regeringen föreslår vidare att Fondinvest AB även ska omfatta en verksamhetsgren inriktad mot att särskilt stödja investeringar i tidiga utvecklingsskeden, en så kallad såddfond.

I propositionen föreslås också att en av investeringsinriktningarna i Fondinvest AB ska inriktas mot demonstrationsanläggningar. Det behövs för att möta behoven av marknadskompletterande finansiering för produktionsanläggningar där ny teknologi eller processer ska gå från produktion i liten skala till kommersiella produktionsvolymer.

De statliga finansieringsinsatserna består idag av olika delar som tillkommit stegvis över långt tid. Regeringen bedömer att det finns behov av att tydliggöra och förenkla dagens system, att minska inlåsningar och göra kapitalet mer verksamt gentemot de marknadskompletterande behov som finns, särskilt i utvecklingsskeden.

Regeringen vill med propositionen stärka hela innovationskedjan och förbättra möjligheterna för utveckling, innovation och tillväxt. Propositionen ger företag, innovatörer och entreprenörer i hela landet stärkta förutsättningar att utveckla idéer och projekt till framgångsrika växande företag.

- När jag tillträdde på posten som närings- och innovationsminister var det tydligt att det statliga riskkapitalet har en mängd brister och därigenom inte arbetar till sin fulla kraft. Pengarna är en av de största utmaningarna för företag i utvecklingsskeden. Därför tillsatte regeringen en utredning för att kartlägga behovet av finansieringsinsatser riktade till små och medelstora företag, och för att lämna förslag på nytt arbetssätt för det statliga riskkapitalet. Nu, ett år senare, presenterar vi en proposition som innehåller viktiga reformförslag som innebär minskade inlåsningar, större flexibilitet och verkningsfull användning av statens medel. Det ska bli lättare att få pengar till nya idéer, säger Mikael Damberg.

Propositionen överlämnas till riksdagen den 15 mars 2016. Beslut sker i riksdagen före sommaren.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00