Utvecklingen av utrikes föddas etablering i Sverige ska analyseras

Under hösten 2015 har antalet asylsökande till Sverige ökat kraftigt. Det kan antas leda till att den utrikes födda befolkningen i Sverige också kommer att öka. Regeringen ger i dag Statistiska centralbyrån, SCB, i uppdrag att beskriva och analysera utvecklingen av utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet.

Flera samhällsområden berörs av det stora flyktingmottagandet. Det föranleder behov av mer kunskap om vilka faktorer som påverkar utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet. Rapporten som SCB ska ta fram ska svara mot Arbetsmarknadsdepartementets samordningsuppdrag i fråga om etableringen av utrikes födda och kunna användas som underlag till regeringens beslutsfattande.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Arbetsmarknadsdepartementet. SCB ska redovisa rapporten till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 22 juni 2016.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial