Innehållet publicerades under perioden

-

En ny elsäkerhetslag

Regeringen har idag beslutat att lämna förslag på en ny elsäkerhetslag till riksdagen. Lagförslagets huvudsyften är att tydliggöra elinstallationsföretagens ansvar och ge Elsäkerhetsverket bättre förutsättningar för en effektiv tillsyn samtidigt som konsumenternas ställning stärks.

− Elsäkerheten i Sverige är i grunden god, men på en del områden behövs för­bättringar. Dagens lagstiftning kring elinstallationer är också svåröverskådlig och föråldrad eftersom den till stor del baseras på bestämmelser som är nästan 100 år gamla. Det är hög tid att vi får ett modernt och enkelt regelverk som tydliggör ansvaret för elinstallationsarbete, förbättrar tillsynen och stärker konsumenternas ställning säger energiminister Ibrahim Baylan.

Lagförslaget innebär att ansvaret för elinstallationsarbete flyttas från den enskilda elinstallatören till företaget. Alla elinstallationsföretag måste ha en auktoriserad elinstallatör i verksamheten och blir ålagda att ha ett egenkontrollprogram som säkerställer att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens. Alla företag som utför elinstallationsarbete på någon annans anläggning ska också vara skyldiga att anmäla verksamheten till Elsäkerhetsverket. På så sätt förbättras Elsäkerhetsverkets möjligheter att utöva en effektiv tillsyn över företagen.

− Som konsument ska man kunna vara trygg med att det företag man anlitar för att utföra elinstallationer verkligen har den kompetens som krävs för att utföra arbetet på ett säkert och professionellt sätt. Konsumenterna kommer snabbt och enkelt att kunna kontrollera företagen genom ett sökbart register som ska upprättas hos Elsäkerhetsverket, fortsätter energiminister Ibrahim Baylan.

Lagförslaget innebär en tydligare och mer överskådlig lagstiftning genom att bestämmelser som är spridda i olika regelverk förs samman i en ny lag – elsäkerhetslagen. Förändringarna innebär att det blir lättare för berörda aktörer att förstå och tillämpa bestämmelserna vilket länge efterfrågats av branschen.

Regeringens förslag till ny elsäkerhetslag baseras huvudsakligen på Elbehörighetsutredningens förslag (SOU 2014:89) som överlämnades till regeringen i januari förra året.

De nya bestämmelserna i elsäkerhetslagen föreslås träda ikraft den 1 juli 2017.

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrik Norlund
Departementsekreterare, Miljö- och energidepartementet
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-227 06 75