Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Publicerad

Regeringen har i dag, torsdagen den 28 april, beslutat om en proposition med förslag att svenska asylregler tillfälligt ska anpassas till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner.

Regeringen aviserade i slutet av 2015 att den svenska lagstiftningen behöver förändras under en tidsbegränsad period. Regeringen föreslår nu att Sverige inför tidsbegränsade uppehållstillstånd, begränsar rätten till anhöriginvandring och skärper försörjningskraven. Lagen ska gälla i tre år.

Det är centralt att de tillfälliga ändringarna inte medför praktiska problem i relation till andra viktiga samhällsfunktioner och system. Därför föreslår regeringen vissa förändringar efter synpunkter från remissinstanserna.

  • Vissa tillfälliga uppehållstillstånd förlängs till 13 månader så att personer kan omfattas av socialförsäkringsförmåner i Sverige.
  • Personer under 25 år beviljas bara permanent uppehållstillstånd vid försörjning om de har fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande.
  • En möjlighet för anhöriginvandring och för barn att få permanent uppehållstillstånd införs i vissa särskilda fall.

Förslaget i sin helhet

En tidsbegränsad lag

Lagen gäller i tre år och tillämpas när beslut om uppehållstillstånd fattas under den period som lagen är giltig. Lagen ska inte tillämpas vid beslut om uppehållstillstånd för barn och barnfamiljer som ansökt om asyl senast den 24 november 2015.

Lagen föreslås träda i kraft den 20 juli 2016.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd

Flyktingar och alternativt skyddsbehövande som beviljas skydd i Sverige ska beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd i stället för permanenta uppehållstillstånd – vilket är huvudregeln i dag.

Vid det första prövningstillfället ska de som bedöms ha flyktingskäl få ett tillstånd på tre år.

Alternativt skyddsbehövande ska beviljas ett uppehållstillstånd på 13 månader.

När tillstånden löper ut ska de förlängas, om det fortfarande finns skyddsskäl.

Permanent uppehållstillstånd om personen kan försörja sig

När ett tidsbegränsat uppehållstillstånd löper ut ska permanent uppehållstillstånd kunna beviljas, om personen kan försörja sig. En person som inte fyllt 25 år ska bara beviljas permanent uppehållstillstånd om han eller hon fullföljt gymnasieutbildning eller motsvarande.

Permanent uppehållstillstånd till barn i vissa fall

Ett barn ska i vissa fall kunna beviljas permanent uppehållstillstånd med hänsyn till barnets hälsotillstånd.

Kvotflyktingar

Kvotflyktingar ska fortfarande beviljas permanenta uppehållstillstånd.

Begränsad rätt till anhöriginvandring

Asylsökande som bedöms vara alternativt skyddsbehövande ska inte ha rätt till familjeåterförening, om de inte har ansökt om asyl senast den 24 november 2015. Om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande kan dock en anhörig beviljas uppehållstillstånd.

De asylsökande som bedöms som flyktingar och som beviljas tidsbegränsade tillstånd enligt den nya tidsbegränsade lagen, ska ha fortsatt rätt till familjeåterförening. Denna rätt ska bara gälla make, sambo och barn under 18 år. Återförening mellan makar och sambor avser såväl olikkönade som samkönade par. De barn som är flyktingar ska ha rätt att återförenas med sina föräldrar.

Skärpta försörjningskrav

Ett försörjningskrav ska gälla vid anhöriginvandring och försörjningskravet ska utvidgas till att omfatta även ett krav på att anknytningspersonen ska kunna försörja familjemedlemmen som kommer hit. I dag räcker det att anknytningspersonen kan försörja sig själv.

Försörjningskravet gäller inte när anknytningspersonen är en flykting eller en alternativt skyddsbehövande och den anhörige ansöker om uppehållstillstånd inom de tre första månaderna efter att den skyddsbehövande beviljats uppehållstillstånd. Inte heller ska försörjningskrav gälla om anknytningspersonen är ett barn, eller om den anhörige ansökt om uppehållstillstånd senast dagen då lagen träder i kraft.

Detta innebär bland annat att dagens undantag från försörjningskrav vid anhöriginvandring för svenska medborgare och för medborgare i annan EES-stat eller Schweiz samt för dem som bott i Sverige i mer än fyra år tas bort.

Uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter

Uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter ska bara få beviljas om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa personen.

En möjlighet till familjeåterförening om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att neka uppehållstillstånd

En anhörig ska kunna beviljas uppehållstillstånd om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att neka uppehållstillstånd.

Övriga skyddsbehövande

Övriga skyddsbehövande ska inte ha rätt till uppehållstillstånd.

Prop. 2015/16:174 Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh