Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ljusare arbetsmarknad – men utmaning framåt

Publicerad

Den svenska arbetsmarknaden utvecklas starkt. Arbetslösheten är nu ungefär 7 procent, vilket är den lägsta nivån på sju år. Men även om utvecklingen på arbetsmarknaden är positiv är arbetslösheten fortfarande alltför hög och alltmer ojämnt fördelad. Det säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson när hon presenterar Finansdepartementets senaste prognos över arbetslöshet och sysselsättning vid ett presseminarium om arbetsmarknadsläget i dag.

Ladda ner:

Arbetslösheten sjunker och sysselsättningen ökar starkt. Sverige har i dag den högsta sysselsättningsgraden i EU. Regeringen bedömer att sysselsättningen fortsätter att öka starkt de närmaste åren. Arbetslösheten bedöms fortsätta minska 2016 och 2017. Den starka efterfrågan i ekonomin förväntas leda till att sysselsättningen ökar snabbare än arbetskraften. Sysselsättningsökningen väntas vara stark i kommunsektorn. Även i näringslivets tjänstebranscher och i byggbranschen bedöms sysselsättningen öka i god takt.

– Alla män och kvinnor som kan jobba, ska jobba. Den svenska modellen har sett till att vi har en välutbyggd välfärd som gör att alla kan gå till jobbet. Det kräver att individen tar ansvar och tar till vara på de utbildningsmöjligheter som ges och söker de jobb som erbjuds, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Antalet asylsökande till Sverige ökade under hösten 2015 till historiskt höga nivåer. Det stora antalet asylsökande bedöms inledningsvis öka efterfrågan i ekonomin och bidra till högre sysselsättning och lägre arbetslöshet på kort sikt. Samtidigt medför utvecklingen utmaningar då det tar tid för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. I takt med att allt fler av de nyanlända kommer in i arbetskraften förväntas nedgången i arbetslösheten stanna av från 2018 och framåt. Det är därför än mer angeläget att de nyanländas etablering på arbetsmarknaden går så snabbt som möjligt. Prognosen över arbetslösheten i vårpropositionen för 2016 baseras på de reformer som regeringen hittills har föreslagit och genomfört. Regeringen kommer att återkomma med ytterligare reformer för att arbetslösheten ska fortsätta minska och för att nå målet om lägst arbetslöshet i EU år 2020.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Thomas Bergman
Chef för enheten för offentliga finanser
Telefon 08-405 47 18
e-post till Thomas Bergman, via registrator

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Presseminarier om arbetsmarknadsläget

Arbetsmarknadsministern bjuder regelbundet in media till en presentation av det arbetsmarknadspolitiska läget och regeringens politik för hur fler människor ska komma i arbete.

Debattartikel om krav för etableringsersättning

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson skriver i en debattartikel i Aftonbladet den 8 april 2016 att regeringen vill tydliggöra vad som krävs av nyanlända i etableringsuppdraget för att få etableringsersättning. Inom regeringskansliet pågår ett arbete i syfte att tydliggöra kraven.