Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Minskat resultat för den statliga bolagsportföljen men utdelningar på stabil nivå

Publicerad

Det sammantagna resultatet efter skatt för bolagen med statligt ägande uppgick för 2015 till -1,8 miljarder kronor. Bolagen delade för 2015 ut närmare 20 miljarder kronor vilket var i nivå med föregående år.

Året i korthet

  • Omsättningen minskade med 1 procent och uppgick till 346,1 (350,0) miljarder kronor.
  • Resultatet efter skatt minskade och uppgick till -1,8 (16,5) miljarder kronor, främst orsakat av lägre resultat i Vattenfall och nedskrivningar i LKAB.
  • Avkastning på eget kapital minskade till 0,4 (4,9) procent.
  • Bruttoinvesteringarna ökade med 2 procent och uppgick till 49,0 (47,9) miljarder kronor.
  • Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav minskade med 15 procent till 69,8 (82,4) miljarder kronor.

Resultatet förklaras framförallt av Vattenfalls nedskrivningar för kärnkraft i Sverige och brunkol i Tyskland på 36,8 (23,8) miljarder kronor. Vattenfalls resultat efter skatt 2015 var -19,8 miljarder kronor vilket var 11,5 miljarder lägre än 2014. Det lägre sammantagna resultatet förklaras också av nedskrivningen av LKAB:s järnmalmsverksamhet i Kiruna, Malmberget och Svappavaara på 7,1 miljarder kronor. LKAB:s resultat efter skatt 2015 minskade med 6 miljarder kronor till -5,7 miljarder kronor. Statens andel av TeliaSoneras resultat minskade med 0,8 miljarder kronor till 1,4 miljarder kronor.

Den konsoliderade omsättningen för bolagen med statligt ägande uppgick till 346,1 (350,0) miljarder kronor. Vattenfall svarade för 42 (42) procent av omsättningen i den statliga. Vattenfalls omsättning minskade med 1,4 miljarder kronor för 2015 jämfört med föregående år, främst på grund av lägre elpriser. LKAB:s omsättning minskade med 4,4 miljarder kronor jämfört med 2014, främst på grund av fallande järnmalmspriser. Omsättningen i TeliaSonera, Systembolaget och Apoteket ökade med 2,0, 1,2 respektive 1,0 miljarder kronor.

De sammantagna bruttoinvesteringarna uppgick 2015 till 49,0 (47,5) miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 2 procent. De totala investeringarna dominerades av Vattenfalls investeringar på 28,7 miljarder kronor, en minskning med 1 procent från 2014, och LKAB:s investeringar på 6,4 miljarder, en ökning med 16 procent från 2014.

För verksamhetsåret 2015 förväntas utdelningarna från de statligt ägda bolagen uppgå till 19,9 (19,7) miljarder kronor, vilket inkluderar extra utdelningar.

Om den statliga bolagsförvaltningen
Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. Den statliga bolagsportföljen består av närmare 50 bolag och värderas till 460 miljarder kronor. Resultatet för portföljen rapporteras halvårsvis och i en årlig verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande. Rapporteringen syftar till att öka genomlysningen och ge en samlad bild av den statliga bolagsförvaltningen.

 

Kontakt

Maria Kruse
Kommunikationsansvarig på enheten för ägarstyrning och bolagsanalys
Telefon (Växel) 08-405 10 00
e-post till Maria Kruse
Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Genvägar