Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår informationsutbyte för att komma åt den grova organiserade brottsligheten

Publicerad

Regeringen har i dag, torsdagen den 28 april, beslutat en proposition med förslag om en ny lag för att underlätta myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Förslaget innebär att om en myndighet behöver en uppgift från en annan myndighet för att kunna arbeta mot grov organiserad brottslighet så ska den i regel lämnas över.

 

 

Idag är det så att myndigheterna byter information med varandra, men de har ingen skyldighet att göra det.

– Våra myndigheter måste ha tillräckligt bra verktyg i kampen mot den organiserade brottsligheten, säger inrikesminister Anders Ygeman.

– Regeringen föreslår därför en ny lag om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet. Förslaget syftar till att underlätta informationsutbytet mellan myndigheter som samverkar för att förebygga, förhindra eller upptäcka viss organiserad brottslighet. Det kan tillexempel handla om Polismyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan, säger Anders Ygeman.

För att värna om enskildas integritet ska uppgiftsskyldigheten endast omfatta sådana fall där behovet av ett effektivt informationsutbyte är extra starkt och därmed särskilt motiverat. De förutsättningar som måste vara uppfyllda för att uppgiftsskyldigheten ska gälla är bland annat att samverkan är formaliserad genom ett särskilt beslut och att den mottagande myndigheten behöver uppgiften för att delta i samverkan. Dessutom ska en intresseavvägning göras av den utlämnande myndigheten.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 augusti 2016.

Prop. 2015/16:167: Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.