Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen satsar på ett Sverige som håller ihop

Publicerad

I vårbudgeten för 2016 satsar regeringen 44 miljoner kronor på att värna det öppna samhället och demokratin och på att motverka polarisering, rasism och våldsbejakande extremism. Detta föreslås i regeringens vårbudget för 2016 efter överenskommelse med Vänsterpartiet.

– Vi behöver investera i ett Sverige som håller ihop. I regeringens samhällsbygge prioriterar vi därför satsningar på kultur i hela landet och arbete mot polariseringen i samhället. Det civila samhället och biblioteken har en nyckelroll i ambitionen att skapa mötesplatser, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Några av de förslag som presenteras i vårbudgeten är:

Ökat stöd till arbetet mot våldsbejakande extremism

Utvecklingen av våldsbejakande extremism och terrorism är allvarlig, och människor känner en oro för terroristattentat och extremistiskt våld. Regeringen satsar därför ytterligare 18 miljoner kronor under 2016 på arbetet mot våldsbejakande extremism. Åtta miljoner kronor går till insatser som görs av kommuner tillsammans med det civila samhället. Tio miljoner kronor går till det förebyggande arbetet i skolorna, enligt den s.k. Kungälvsmodellen. Fokus för detta arbete är framför allt unga människor som befinner sig i eller i närheten av våldsbejakande extremistiska miljöer.

Stärkta bibliotek värnar det öppna samhället

Folkbiblioteken föreslås tillföras 10,5 miljoner kronor. Syftet är att stärka bibliotekens roll som viktiga mötesplatser där människor med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas och ta del av kunskap, litteratur och kultur. Biblioteken har på olika sätt anpassat sin verksamhet för att bättre kunna stötta människor på flykt och de som nyligen kommit till Sverige. En halv miljon kronor ska avsättas bl.a. för inköp av litteratur.

Insatser mot hat och hot

Polariseringen riskerar att ge ett hårdare samtalsklimat. När människor tystas eller tystnar på grund av hot och hat är det ett hot mot demokratin. Det finns ett stort behov av att värna det demokratiska samtalet, så att alla kan delta utan oro eller rädsla. Regeringen planerar därför en handlingsplan för att förebygga hot mot det demokratiska samtalet. Förarbetet med kunskapsinhämtning om hot och hat tillförs 3 miljoner kronor under 2016.

Mer stöd till det civila samhällets arbete mot rasism och liknande former av fientlighet

Det civila samhällets organisationer är centrala aktörer i att skapa förutsättningar för ett Sverige som håller ihop. I skuggan av det senaste årets utveckling, med bland annat anlagda bränder på asylboenden och rasistiska mord, ser regeringen behovet av en kraftsamling under 2016 med sju miljoner kronor. Medlen ska användas för det civila samhällets arbete mot rasism och liknande former av fientlighet och för särskilda satsningar för att stärka det offentligas beredskap att hantera kriser med rasistiska förtecken.

Forum för levande historia ska nå ut till fler

Forum för levande historia tillförs 3,5 miljoner kronor under 2016. Syftet är att ge bättre förutsättningar för myndigheten att nå ut till många platser i Sverige och till människor i olika samhällsgrupper. Genom regionala projekt kan Forum för levande historia nå ut till fler och på så sätt mer kraftfullt främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.

Fler ska kunna ta del av samhällsinformation på egna villkor

De människor som nyligen kommit till Sverige har ett stort behov av att snabbt kunna ta till sig litteratur och samhällsinformation. Myndigheten för tillgängliga medier får i uppdrag att utveckla arbetet med att göra lättläst litteratur och samhällsinformation tillgänglig för lässvaga grupper som inte har svenska som modersmål. Regeringen föreslår i propositionen Vårändringsbudget för 2016 att myndighetens anslag ökas med 500 000 kronor för uppdraget.

Satsning på ett nytt svensk-judiskt museum

Stiftelsen Judiska museet i Stockholm föreslås få 1,5 miljoner kronor i bidrag 2016 för etableringen av ett nytt svensk-judiskt museum. Det nya museet kommer att fokusera på den svensk-judiska historien och lyfta frågor om integrationens villkor. För att främja dialog och möjligheter till lärande anser regeringen att staten bör bidra med medel för denna satsning.

Förslagen föreslås i regeringens vårbudget för 2016 efter överenskommelse med Vänsterpartiet.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.