Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen utvidgar målgruppen för yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om förordningsändringar som innebär att traineejobben och stödet för yrkesintroduktionsanställningar utvidgas till att omfatta även nyanlända och långtidsarbetslösa som är 25 år eller äldre. Syftet är att förbättra möjligheterna för dessa grupper att få utbildning som, i kombination med en anställning, kan leda till ett varaktigt arbete. Samtidigt underlättas arbetsgivarnas rekrytering av personer med rätt kompetens.

Yrkesintroduktionsanställningar

Stödet för yrkesintroduktionsanställningar kan i dag ges till arbetsgivare som anställer unga i åldern 15–24 år inom ramen för yrkesintroduktionsavtal. Regeringens beslut om att utvidga målgruppen för yrkesintroduktionsstödet till att även omfatta nyanlända och långtidsarbetslösa som är 25 år eller äldre är en del av genomförandet av den migrationspolitiska överenskommelsen mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

En förutsättning för att det utvidgade yrkesintroduktionsstödet ska kunna lämnas är att parterna på arbetsmarknaden kommit överens om yrkesintroduktionsavtal som omfattar de nya målgrupperna nyanlända och långtidsarbetslösa.

Inom Regeringskansliet bereds även frågan om att öppna upp yrkesintroduktionsstödet till att också gälla för arbetsgivare som saknar kollektivavtal. En förutsättning för detta är att villkoren för den anställde motsvarar kollektivavtalsnivå och att den utbildning och handledning som arbetstagaren har rätt till kan säkerställas. Regeringen avser att återkomma i frågan.

Därutöver så anpassar regeringen också yrkesintroduktionsstödet till EU-kommissionens allmänna gruppundantagsförordning (GBER). Dels införs en bestämmelse som innebär att stödet inte får lämnas till en arbetsgivare som sagt upp en eller flera arbetstagare, på grund av arbetsbrist de senaste 12 månaderna på den driftsenhet där den anställde avses bli placerad. Dels införs en bestämmelse som innebär att en arbetsgivare inte kan få stöd om den har ett betalningskrav till EU-kommissionen. Genom att stödet nu anpassas till GBER behöver Sverige inte gå igenom ett förfarande för att få ett individuellt undantag för stödordningen.

Traineejobb

Traineejobb finns i dag inom välfärdssektorn och inom så kallade bristyrken och riktar sig till unga i åldern 20-24 år. Regeringen har nu beslutat om att målgruppen för traineejobben ska vidgas för att även omfatta nyanlända och långtidsarbetslösa som är 25 år eller äldre. Det särskilda anställningsstödet i form av traineejobb anpassas i likhet med yrkesintroduktionsstödet till GBER.

Regeringen inför också flexiblare krav på utbildning för att kvalificeras för traineejobb. Kravet om gymnasieutbildning för att få ett traineejobb slopas, vilket innebär att även personer med kortare utbildning ska kunna ta del av insatsen. Även kvalificeringstiden för traineejobb inom välfärdssektorn för unga kortas så att dessa traineejobb ska kunna ges till unga redan efter 3 månaders arbetslöshet.

Genom traineejobbets tydliga koppling till en arbetsgivare och anställning kan de både ge motivation till och minska riskerna med att investera i en utbildning för den enskilde.

Förordningsändringarna gällande stöd för yrkesintroduktionsanställningar och särskilt anställningsstöd i form av traineejobb träder i kraft den 1 juni 2016.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00