Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill öka kunskapen om livssituation och utsatthet för personer med funktionsnedsättning

Publicerad

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska genomföra en kunskapssammanställning om våld mot flickor och pojkar med funktionsnedsättning. En studie ska även göras, av Nordens Välfärdscenter, om hur livssituationen ser ut för samer med funktionsnedsättning i de samiska förvaltningskommunerna. Båda besluten fattades vid dagens regeringssammanträde.

- Vi vet genom olika rapporter att barn med funktionsnedsättning utsätts för våld och kränkningar i högre grad än andra barn vilket förstås är oacceptabelt. Det finns också otillräckliga kunskaper om situationen för samer med funktionsnedsättning som tillhör en nationell minoritetsgrupp. FN har uttryckt oro över bristen på information och rekommenderat Sverige att samla in uppgifter och statistik, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Mer kunskap om våld mot barn med funktionsnedsättning

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har beviljats 500 000 kronor för att genomföra en systematisk kunskapssammanställning av den totala utsattheten för våld och kränkningar mot flickor och pojkar med funktionsnedsättning.

Kunskapssammanställningen ska innehålla:

 • omfattning av olika former av våld mot barn med funktionsnedsättning i hemmet, i skolan, på institution, i omsorgsmiljöer, på fritiden samt hur våldet fångas upp/upptäcks av omgivningen
 • bemötande av rättsväsendet och andra myndigheter när barn med funktionsnedsättning utsätts för våldsbrott
 • tillgång till stöd och rehabilitering för barn som utsatts för våld
 • informationsmaterial om våld anpassat för barn med funktionsnedsättning
 • kompetens om våld och våldsutsatthet hos personal som möter barn med funktionsnedsättning.

Kunskapssammanställningen ska innefatta perspektivet barn med funktionsnedsättning i utsatta miljöer och belysa skillnader mellan barn med olika funktionsnedsättningar samt skillnader mellan flickor och pojkar.

Medlen får användas under 2016 och resultatet ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 15 september i år. En slutrapport ska lämnas till Kammarkollegiet den 15 oktober 2016.

Studie av livssituationen för samer med funktionsnedsättning

Nordens Välfärdscenter ska genomföra en studie, som omfattar 400 000 kronor, om hur livssituationen ser ut för samer med funktionsnedsättning och deras anhöriga i de samiska förvaltningskommunerna då det i dag saknas tillräckliga kunskaper.

Studien kommer att bestå av en enkät till de samiska förvaltningskommunerna med frågor som rör dessa områden:

 • LSS-insatser och behov av samiska språket
 • kunskap om samiskt liv och kultur bland personalgrupperna
 • riktad verksamhet utifrån funktionshindersperspektiv till samisk befolkning
 • hemsjukvård
 • förskola- och skola
 • särskilt stöd och specialpedagogik
 • arbete och sysselsättning

Resultatet ska delredovisas till Regeringskansliet senast den 15 september 2016 och en slutrapport ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 15 januari 2017.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.