Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringsuppdrag om personalliggare i fler verksamheter

Publicerad

Som en del av regeringens strategi mot skattefusk och svartarbete har regeringen gett Skatteverket i uppdrag att lämna förslag på hur systemet med krav på personaliggare kan utvidgas till att även omfatta bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård.

Svartarbete är ett allvarligt samhällsproblem. Skatteintäkter undandras och företag som använder sig av svart arbetskraft skaffar sig konkurrensfördelar framför de seriösa företagen. Vidare får svartarbete negativa följder för sysselsättning och produktivitet samt bidrar till social dump­ning. För arbetstagarnas del kan svartarbete leda till sämre arbetsför­håll­anden, hälsorisker, sämre utvecklingsmöjligheter och inadekvat socialt skydd.

Ett krav på personalliggare innebär möjligheter till förbättrad skattekontroll och har visat sig vara ett effektivt sätt att förebygga svartarbete.

Kravet på personalliggare innebär i korthet att företagaren måste anteckna i en personalliggare vilka som är verksamma på arbetsplatsen och när. Skatteverket får enligt regelverket göra oanmälda besök på arbets­platsen för att stämma av att de som arbetar där finns registrerade i personalliggaren och därefter jämföra uppgifterna i personalliggaren med redovisad utbetald lön. Skatteverket har i ett tidigare regeringsuppdrag, som redovisades i oktober 2015, identifierat att det finns betydande problem med svartarbete i dessa verksamheter samtidigt som personal­liggare bedöms vara ett effektivt verktyg för att motverka detta. Regeringen ger därför Skatteverket i uppdrag att göra en fördjupad analys och komma med författningsförslag.

Uppdraget ska utföras i samverkan med branschorganisationer, personalorganisationer och andra berörda. Skatteverket ska redovisa uppdraget senast den 1 april 2017.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Cecilia Garmer
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 53 96

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.