Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Regler för cabotage inom sjöfarten ska förtydligas

Stockholms universitet har genom en överenskommelse med Regeringskansliet fått i uppdrag att undersöka hur den svenska lagstiftningen kan ändras. Syftet är att Sverige ska kunna ställa krav på hur utländska fartyg ska vara konstruerade, utrustade och bemannade.

Cabotage innebär transport inom ett lands gränser, utförd av ett
utländskt företag. För närvarande är den svenska cabotagelagstiftningen inom sjöfarten ålderdomlig och svårtolkad. Stockholms universitet genomförde 2015 en rättsutredning för att klargöra innebörden i den befintliga EU-rätten rörande cabotage och dess påverkan på svensk lagstiftning. Branschrepresentanter inom
sjöfarten har framfört önskemål om förtydliganden. Frågor har även inkommit från andra EU-medlemsstater om tillämpningen av cabotageregler i Sverige.

- Det är positivt att Regeringskansliet samarbetar med Stockholms universitet i denna viktiga fråga. Schysta villkor inom sjöfarten behövs. Samma regler för till exempel bemanning är viktigt för såväl konkurrenskraft som säkerhet. Därtill kan en stärkt svensk sjöfart bidra till minskad klimatpåverkan, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 december
2016.

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Hållbar och växande sjöfart

Regeringens målsättning är att Sverige ska ha en konkurrenskraftig sjöfartsnäring. Det finns outnyttjad potential på sjön som regeringen vill ta tillvara på. Sjöfarten kan också bidra än mer till stärkt svensk export då den är en livsnerv för handel med omvärlden och därmed för Sveriges välstånd. En stark sjöfart skapar jobb och tillväxt både till sjöss och land. Även sjöfarten måste minska sin klimat- och miljöpåverkan. Regeringen arbetar aktivt med detta både inom FN och inom EU.