Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Stark sammansättning av representanter från näringsliv och myndigheter utsedda till Forum för smarta elnäts styrgrupp

Publicerad

Energiminister Ibrahim Baylan har utsett ledamöter till styrgruppen för Forum för smarta elnät. Forum för smarta elnäts huvuduppgifter är att bidra till att samordna, främja och följa upp utvecklingen mot smartare elnät i Sverige, samt att främja svenska företags export av produkter och tjänster på området.

− Teknikutvecklingen på elenergiområdet går mycket snabbt idag, vilket de sjunkande kostnaderna för bland annat solceller och elbilar illustrerar. Också tekniken kring elenergiöverföring utvecklas snabbt och våra traditionella elnät kommer successivt att behöva uppgraderas till det som brukar kallas smarta elnät. Forum för smarta elnät har, tillsammans med berörda myndigheter och företag, en nyckelroll i den dialog som behövs för att Sverige ska kunna ta tillvara de möjligheter till ökad flexibilitet och effektivare energianvändning som smarta elnät innebär, säger energiminister Ibrahim Baylan.

− Nu när styrgruppen är på plats börjar arbetet i Forum för smarta elnät på allvar. Det är positivt att intresset för gruppens arbete varit så stort också från näringslivet eftersom forumet både ska vara en plattform för dialog med marknadens aktörer och har i uppdrag att främja svensk export av smarta elnät, fortsätter energiminister Ibrahim Baylan.

Regeringen beslutade att inrätta Forum för smarta elnät den 17 december 2015. Forumets administrativa kansli finns hos Energimyndigheten.

Forum för smarta elnät ska vara en mötesplats för bred samverkan mellan berörda myndigheter, konsument- och branschföreträdare i arbetet med att främja utvecklingen av smarta elnät. Forumet ska bl.a.:

  • följa upp och vid behov uppdatera handlingsplanen som tagits fram av det tidigare Samordningsrådet
  • inom ramen för regeringens exportstrategi främja smarta elnät på en global marknad
  • utveckla en nationell strategi för området från forskning och innovation till internationalisering.

− Tekniken för smarta elnät tar vara på digitaliseringens möjligheter, underlättar tillförsel av sol och vindenergi och gör det möjligt för konsumenter och företag att styra sin elförbrukning så att den blir billigare och mer resurseffektiv. Utvecklingen av smarta elnät och Forum för smarta elnäts arbete är därför viktig för att klara klimatutmaningen och omställningen av energisystemet, avslutar energiminister Ibrahim Baylan.

 

Namn och organisation

Titel

Karin Alvehag
Energimarknadsinspektionen
Analytiker, Ph.D. in Electrical Engineering
Tania Pinzon
Affärsverket Svenska kraftnät
Enhetschef, Marknadsstöd
Rémy Kolessar
Statens Energimyndighet
Avdelningschef, Forskning och innovation
Peter Vikström
Konsumentverket
Enhetschef, Konsumentverkets analysverksamhet
Håkan Nordkvist
IKEA
Sustainability Innovation Manager
Jonas Abrahamsson
E.ON Sverige
Chief Executive Officer, CEO
Catarina Nauclér
Fortum Power and Heat
Chef forskning och utveckling
Cecilia Schartau
Business Sweden
Senior project manager
Olle Dierks
Swedish Incubators & Science Parks
Expert, innovationsupphandling och
internationalisering
Maria Sandqvist
Teknikföretagen
Enhetschef, produktkrav och miljö
Anders Persson
IT & Telekomföretagen
Näringspolitisk chef, Svenska Teknik&Designföretagen, Almega
Guillaume Leygues
Google Sverige
Cloud Platform Sales Engineer
Karin Widegren
International Smart Grid
Action Network (ISGAN)
Vice ordförande, ISGAN Sverige
Lena Johansson
Siemens AB
Säljchef, nätsystem
Marie Fossum Strannegård
Ericsson

VP, Global Head of Energy and Utilities

Mikael Dahlgren
ABB Sverige
Forskningschef
Anna Denell
Vasakronan
Hållbarhetschef
Karin Friberg
Energiforsk
Verkställande direktör

Så kommer forumet att arbeta

Forumet organiseras med en styrgrupp. Regeringen har utsett statssekreterare Nils Vikmång till ordförande för styrgruppen. Styrgruppen kan tillsätta arbetsgrupper som fokuserar på särskilda prioriterade sakfrågor. För att stödja Forumet har Energimyndigheten i uppdrag att tillhandahålla ett administrativt kansli som är en egen, självständig grupp under generaldirektören. Energimarknadsinspektionen ska också bistå arbetet i forumet, till exempel med frågor som rör elmarknadsdesign och elnätsreglering, regelskrivning, slutkundsfrågor, kunders beteendemönster och möjlighet till efterfrågeflexibilitet, samt kunskaper om hur dessa frågor utvecklas inom EU.

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Willy Hallgren
Departementssekreterare, Miljö- och energidepartementet
Telefon 08-405 46 41