Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag om nationell samordning för utsatta EU-medborgare och stärkt stöd till socialtjänsten

Publicerad

Idag fattade regeringen beslut om att ge länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att utveckla nationell samverkan och samordna arbetet vad gäller utsatta EU-medborgare. Socialstyrelsen får också i uppdrag att utarbeta ett stöd för socialtjänstens arbete i mötet med gruppen. Regeringens pågående arbete fortsätter med dialogmöte i Sverige, samarbete med Rumänien och Bulgarien samt samtal på EU-nivå.

- I arbetet med utsatta EU-medborgare berörs många olika aktörer och regeringen ser, liksom den nationella samordnaren, att det behövs en stärkt nationell samordning och samverkan. Vi ger nu detta uppdrag till länsstyrelsen i Stockholm. Den här veckan har vi också haft ett dialogmöte kring regeringens arbete med utsatta EU-medborgare i Sverige, bilateralt och i EU med en stor bredd av deltagare från bland annat civila samhället, myndigheter och kommuner. Det är viktigt att det civila samhället som har mycket att bidra med också deltar i det här arbetet, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Länsstyrelsen i Stockholm får i uppdrag att under åren 2016-2017 utveckla samverkan och samordna arbetet som rör utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, berörda kommuner och Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppdraget till länsstyrelsen i Stockholm innebär:

  • stärka samverkan och samordningen mellan statliga myndigheter, kommuner, civila samhället och andra relevanta aktörer som möter målgruppen,
  • utarbeta metodstöd och genomföra kompetensutvecklingsinsatser riktade till de samverkande aktörerna, samt
  • inrätta en rådgivande servicefunktion riktad till kommuner och andra aktörer i frågor om hur arbetet och samverkan kan bedrivas på ett ändamålsenligt och likformigt sätt.

Socialstyrelsen ska utarbeta stöd till socialtjänsten

Socialstyrelsen får använda högst 500 000 kronor för att färdigställa ett stöd för socialtjänstens arbete i möte med utsatta EU-medborgare.

Uppdraget innebär:

  • efter genomgång av eventuell ny rättspraxis uppdatera Socialstyrelsens vägledning för socialtjänsten avseende rätten till socialt bistånd för medborgare i EU/EES-området,
  • ta fram kunskapsstöd för hur socialtjänsten kan arbeta med ärenden som rör barn i målgruppen och
  • på lämpligt sätt sprida detta till kommuner och andra berörda aktörer som möter målgruppen.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2017 till regeringskansliet.

Avtal med Rumänien och Bulgarien på det sociala området

Den svenska regeringen har under 2015 och 2016 undertecknat samarbetsavtal med Rumänien och Bulgarien om samarbete inom det sociala området för att stärka situationen för utsatta EU-medborgare i deras hemländer. En viktig del av avtalen är att främja samarbete mellan svenska och rumänska eller bulgariska frivilligorganisationer.

Den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridssson, uppdrag upphörde i samband med att han presenterade sin slutrapport den 1 februari i år.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00