Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till TLV att redovisa sitt utvecklingsarbete av den värdebaserade prissättningen för läkemedel

Publicerad

Idag beslutade regeringen att ge Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att redovisa sitt arbete med utvecklingen av den värdebaserade prissättningen av läkemedel.

TLV har sedan tidigare ett uppdrag att utveckla den värdebaserade prissättningen av läkemedel inom förmånen. Utvecklingsarbetet ska även fortsättningsvis säkerställa bl.a. jämlik och tidig tillgång till läkemedel samt en god kostnadskontroll inom en fortsatt sammanhållen nationell modell för läkemedel inom förmånerna.

Myndigheten får nu i uppdrag att redovisa detta utvecklingsarbete. I uppdraget ingår bland annat att redogöra för hur utvecklingsarbetet uppfyller de rättsliga kraven på transparens, förutsägbarhet och rättssäkerhet. Myndigheten ska särskilt redovisa hur det förhåller sig till det så kallade transparensdirektivet.

Bakgrund
Viktiga utgångspunkter i regeringens arbete inom läkemedelsområdet är en jämlik och tidig tillgång till innovativa och kostnadseffektiva läkemedel. Att nya kostnadseffektiva läkemedel snabbt kommer till användning är viktigt både ur ett patientperspektiv men också för att vården ska kunna utvecklas och vara effektiv.

Den värdebaserade prissättningen innebär att ett läkemedel prissätts utifrån det värde det tillför patienter, hälso- och sjukvård och samhället i stort samtidigt som det ger läkemedelsföretagen en signal om vilken typ av innovation som samhället värdesätter. Regeringens bedömning är att värdebaserad prissättning möjliggör att tillgängliga resurser används på de läkemedel som ger mest nytta. Prissättningssystemet är en aktuell fråga, bland annat efter den så kallade Cimzia-domen. Regeringen har sedan tidigare aviserat en kommande utredning som avses presenteras innan sommaren.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 september 2016.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.