Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Utbildningsdepartementets samlade satsningar i vårbudgeten

Publicerad

Ökad attraktivitet för läraryrket och stöd för skollokaler är två viktiga prioriteringar för att vända kunskapsresultaten i skolan när vårbudgeten presenteras i dag.

I årets vårbudget fortsätter regeringen sin riktning mot att Sverige ska ha en jämlik kunskapsskola där lärarna får tid för varje elev. Genom vårbudgeten görs insatser för skollokaler, höjda kunskapsresultat genom tidiga insatser, ökad attraktivitet för läraryrket och fortsatta insatser så att asylsökande kan läsa svenska redan under asyltiden. Vårbudgeten för 2016 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Satsningar på lärare

Lärarna är en av Sveriges viktigaste yrkeskårer som nu prioriteras i vårbudgeten. Skolverkets lärarkampanj förlängs för att fler ska vilja utbilda sig till lärare och för att lärare som lämnat yrket ska vilja komma tillbaka och arbeta i skolan. Genom Lärarlönelyftet, som innebär att regeringen investerar 3 miljarder kronor på årsbasis i höjda lärarlöner, och bättre arbetsmiljö bedömer regeringen att fler lärare kommer vilja återgå till yrket. Ändamålet för lärarlönesatsningen utvidgas nu till att även omfatta fritidspedagoger som arbetar i andra skolformer än fritidshemmet.

Regeringen avser även att tillföra sammanlagt 30 miljoner kronor för att vidareutbilda obehöriga lärare samt öka resurserna till den särskilda kompletterande lärarutbildningen.

En viktig del i arbetet med att ta tillvara den kompetens som finns i Sverige är möjligheterna för personer med utländsk utbildning att få sin utbildning bedömd. För att möta den höga efterfrågan gällande bedömning av utländsk utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå tillförs Universitets- och högskolerådet ytterligare 10 miljoner kronor 2016.

- Skickliga och engagerade lärare är nyckeln för att höja kunskapsresultaten och vända utvecklingen i den svenska skolan. Vi behöver fler lärare och då måste läraryrket bli mer attraktivt. Regeringen gör därför en rad investeringar, bland annat Lärarlönelyftet, vilket ger särskilt skickliga lärare möjlighet att få högre lön. Framtiden börjar i skolan, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Stöd till skollokaler

Många små kommuner i landet har fått medel för de ökade kostnader som ett ökat asylmottagande har inneburit. Även stora kommuner står inför stora kostnader i till exempel nya skolbyggnader och därför föreslår nu regeringen ett stöd för skollokaler på 100 miljoner kronor 2016 till de kommuner som tagit emot ett stort antal eller en stor andel nyanlända elever. Detta läggs till de 10 miljarder som föreslås tillföras alla kommuner och landsting.

- Alla elever ska få en ärlig chans, oavsett var man bor eller var man är född. Genom Samverkan för bästa skola, och investeringar i de skolor och elever som har de tuffaste förutsättningarna, bygger vi ett starkare jämlikt skolsystem, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Fler asylsökande ska få lära sig svenska

Regeringen vill att det ska vara enkelt för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden och i det svenska samhället. En av insatserna för att förbättra etableringen är satsningen Svenska från dag ett, som innebär att asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd men bor kvar på anläggningsboende, får möjlighet att stärka sina kunskaper i svenska och om det svenska samhället via studieförbunden. Satsningen infördes redan 2015 och fortsätter nu under 2016. Folkbildningen tillförs 25 miljoner kronor för att insatserna i Svenska från dag ett ska kunna utökas och för att även folkhögskolorna ska kunna genomföra dessa insatser. Vidare tillförs studieförbunden 72 miljoner kronor under 2016 så att studieförbunden kan erbjuda fördjupade insatser i svenska och om det svenska samhället. Tillskottet finansieras genom motsvarande neddragning på Migrationsverkets förvaltningsanslag under 2016.

Förstärkt satsning för fler lärare inom sfi och
svenska som andraspråk

Regeringen vill motivera och stimulera fler att vilja bli lärare och att fördjupa sin kompetens inom svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå inom komvux. I budgetpropositionen för 2016 har 100 miljoner kronor avsatts för en satsning på bland annat ökad kompetens för lärare inom sfi under 2016. Regeringen föreslår nu att ytterligare 40 miljoner kronor satsas för att möjliggöra fler behöriga lärare inom sfi och svenska som andraspråk. Det innebär sammanlagt att 140 miljoner kronor satsas på ökad kompetens för lärare inom sfi och svenska som andraspråk inom komvux under 2016.

- Svenska språket är nyckeln in till samhället, både för att få jobb och för att skapa sig en god framtid. Därför prioriterar regeringen tidig språkinlärning och fler behöriga lärare inom sfi, säger Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.