Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Vårbudgeten 2016: Samhällsbygget – ansvar, trygghet och utveckling

Publicerad

Regeringen presenterar idag sitt förslag till inriktning för den ekonomiska politiken inför budgetpropositionen för 2017. Regeringens prioriteringar jobb, skola och klimat ligger fast. Samtidigt presenteras förslag på ökade medel i 2016 års budget för att hantera flyktingsituationen. Den ekonomiska vårpropositionen och förslagen i vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

- I vårbudgeten fortsätter regeringen att hantera flyktingsituationen och pekar ut inriktningen för framtiden där samhällsbygget går före nya skattesänkningar. Med den svenska modellen som grund och moderniseringen som verktyg ska vi ta oss an vårt lands utmaningar. Arbetslösheten ska bekämpas, kunskapsresultaten i skolan ska stärkas och klimatutsläppen ska minska, säger finansminister Magdalena Andersson.

Stark svensk ekonomi

Utsikterna för den svenska ekonomin är goda. Tillväxten under 2015 var drygt 4 procent, vilket är klart över den genomsnittliga tillväxten i Sverige de senaste tjugo åren. Tillväxten var också hög i jämförelse med många andra länder, till exempel USA och Tyskland. Arbetslösheten minskade betydligt under 2015 och är nu cirka 7 procent. Det är den lägsta nivån på sju år. Även ungdoms- och långtidsarbetslösheten minskade påtagligt 2015.

Regeringen har lagt om finanspolitiken i en mer ansvarsfull riktning och underskottet har minskat kraftigt sedan regeringen tillträdde. Det stora antalet människor som sökte asyl i Sverige 2015, och de viktiga investeringar som detta medför för att nya svenskar ska kunna etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden, innebär tillfälliga kostnader. Mot slutet av prognosperioden nås balans och överskott i de offentliga finanserna.

Prognosen för den ekonomiska utvecklingen framöver är dock osäker – riskerna för en svagare utveckling är betydande.

Regeringens prioriteringar inför budgeten i höst

-Utmaningarna som Sverige har framför sig gör regeringens påbörjade arbete med att bygga ett samhälle som håller ihop än viktigare, säger finansministern.

Minska arbetslösheten

Regeringens mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020 ligger fast. Investeringar i jobben görs inom regeringens jobbagenda. Den består av satsningar på kompetens, utbildning och matchning, investeringar för framtiden i bland annat bostäder och infrastruktur samt en aktiv näringspolitik för fler och växande företag. Satsningar på välfärden är också en viktig del av jobbpolitiken.

Skapa en jämlik kunskapsskola med tid för varje elev

En central del av samhällsbygget är en jämlik skola där alla barn får möjlighet att utvecklas. Den huvudsakliga inriktningen är att höja kunskapsresultaten genom tidiga insatser, ökad attraktivitet för läraryrket och ökad jämlikhet i skolan.

Skärpa klimatpolitiken

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Klimatfrågan är regeringens högst prioriterade miljöfråga. För att leda den internationella utvecklingen skärper Sverige den nationella klimatpolitiken ytterligare och minskar utsläppen.

Stärka välfärden och öka jämlikheten

Regeringens målsättning är att tillväxten och välståndet i Sverige ska komma alla till del. Regeringen prioriterar ett samhällsbygge där välfärden stärks och förutsättningarna ges att anställa fler inom välfärdens verksamheter.

Öka jämställdheten mellan kvinnor och män

Regeringen fortsätter sitt arbete med att beakta jämställdhetsperspektivet i alla delar av utformningen av politiken, och genomför också särskilda satsningar.

Åtgärder i 2016 års budget

Det rådande läget medför behov på flera områden redan under innevarande år. Migrationsverket får kraftigt ökade anslag för att hantera det stora antalet asylsökande.

Med fler asylsökande följer fler avslag i asylärenden. Återvändandearbetet ges bättre förutsättningar.

För att underlätta etableringen avsätts medel för bland annat språkinsatser och kompetenskartläggning för asylsökande samt validering för nyanlända. Ett nytt snabbspår för nyanlända entreprenörer inrättas.

Polisen ges ökade resurser, närpolisen förstärks och arbetet mot hatbrott prioriteras. Arbetet mot terrorism förstärks bland annat genom att Säkerhetspolisen ges utökade resurser. Därutöver ges Migrationsverket förstärkta resurser för att öka säkerheten på asylboenden.

Det förebyggande arbetet för ett öppet samhälle, mot våldsbejakande extremism och rasism, förstärks.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.