Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Vårbudgetreformer på Socialdepartementets områden

Publicerad

I dag lämnas 2016 års vårbudget till riksdagen. På Socialdepartementets områden innebär det ökade anslag till myndigheter. I år med särskilt fokus på att stärka situationen för flyktingar i Sverige. Vårbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

En av regeringens mest prioriterade frågor är de ökande sjuktalen.

– Regeringen fortsätter arbetet för att få ner sjukskrivningarna och ohälsan i Sverige. Vi ser också till att de små företagen är fortsatt skyddade genom att tillföra resurser till högkostnadsskyddet i sjukförsäkringen, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Det stora antalet ensamkommande flyktingbarn, som kommit till Sverige under framförallt förra året, innebär ett hårt tryck på platser i ungdomsvården.

– Statens institutionsstyrelse (SIS) står inför stora utmaningar med en ökad efterfrågan i och med det stora antalet ensamkommande flyktingbarn. Därför skjuter regeringen till 15 miljoner kronor för att möjliggöra fler ungdomsvårdsplatser, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Det är viktigt att ta till vara på den kompetens som finns hos utländskt utbildad hälso- och sjukvårdspersonal.

– Våra myndigheter gör en kraftansträngning för att möta de ökade behov som kommer av att många personer på kort tid kommer till vårt land. Med ökade anslag vill regeringen se till att myndigheterna kan fortsätta göra ett bra jobb, att människor med rätt kompetens tas till vara inom hälso- och sjukvården och att ha en väl fungerande tillsyn inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Socialdepartementets reformer på respektive ministers områden:

Reformer på Annika Strandhälls områden

Ersättning för höga sjuklönekostnader
Anslaget Ersättning för höga sjuklönekostnader stärks med 340 miljoner kronor. Syftet med ersättningen är att minska den börda sjuklönekostnaderna kan utgöra, inte minst för de små företagen. Ett analysarbete har påbörjats i Regeringskansliet för att studera reformens utfall och hur detta förhåller sig till reformens intention.

Reformer på Åsa Regnérs områden

15 mnkr till SIS för fler platser i ungdomsvården
Anslaget till Statens institutionsstyrelse (SIS) förstärks med 15 miljoner kronor för att under 2016 öka takten av färdigställandet av nya platser i ungdomsvården. SIS har fått en ökad efterfrågan av antalet platser på grund av det stora antalet ensamkommande flyktingbarn samt stora ökningar barnkullarna i de åldersgrupper som kan behöva komma i kontakt med ungdomsvården.

Reformer på Gabriel Wikströms områden

10 mnkr för validering av utländsk hälso- sjukvårdspersonal
Socialstyrelsen får ökat anslag om 10 miljoner kronor 2016 för att ta till vara den kompetens som utländsk utbildad hälso- och sjukvårdspersonal har. Med det ökade anslaget vill regeringen påskynda etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden samtidigt som det bidrar det till integration och sysselsättning.

10 mnkr till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Ansökningar om att driva hem för vård och boende (HVB) har kraftigt ökat i och med att fler asylsökande kommer till Sverige. IVO ansvarar för tillståndsgivningen av HVB-hem och tillsyn inom den sociala- barn och ungdomsvården, psykiatrin och primärvården. Myndigheten får ett resurstillskott om 10 miljoner kronor 2016 för att bemöta den ökade arbetsbelastningen. Regeringen är angelägen om att Inspektionen för vård och omsorg ska ha förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag och avser återkomma i budgetpropositionen för 2017.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00
Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Genvägar

Den 13 april presenterade regeringen sin ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2016.