Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

AP-fonderna fortsätter bidra positivt till inkomstpensionssystemet

Publicerad

AP-fonderna har både under 2015 och sedan starten 2001 bidragit positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna inkomstpensionssystemet. Det framgår av regeringens årliga skrivelse med utvärdering av AP-fondernas verksamhet som överlämnas till riksdagen i dag.

‒ Det är glädjande att AP-fonderna har fortsatt att bidra positivt till inkomstpensionssystemet samtidigt som de påskyndat utvecklingen mot en hållbar finansmarknad, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Buffertfondernas avkastning uppgick till 65 miljarder kronor 2015

Buffertfondernas avkastning varierar med utvecklingen på de finansiella marknaderna. Under 2015 uppgick det samlade resultatet för Första‒Fjärde och Sjätte AP-fonderna (buffertfonderna) till 65 miljarder kronor efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på 5,5 procent, vilket är i nivå med den genomsnittliga avkastningen sedan 2001. Vid 2015 års slut uppgick buffertfondernas kapital till 1 230 miljarder kronor, vilket är 45 miljarder kronor mer än vid föregående årsskifte. Under 2015 utbetalades 21 miljarder kronor netto från buffertfonderna till inkomstpensionssystemet. Vid 2015 års slut utgjorde buffertkapitalet 14 procent av inkomstpensionssystemets tillgångar, vilket är 4 procentenheter högre än då det nuvarande AP-fondssystemet infördes 2001.

Avkastningen för förvalsalternativet i premiepensionssystemet

Sjunde AP-fonden har sin roll inom premiepensionssystemet. Sedan 2001 uppgår förvalsalternativets genomsnittliga avkastning till 5,9 procent per år, vilket kan jämföras med 3,9 procent för de privata fonderna i premiepensionssystemet. Under 2015 avkastade förvalsalternativ (AP7 Såfa) 6,3 procent, vilket kan jämföras med 6,7 procent för de privata fonderna i premiepensionssystemet.

Riskhantering, kontroll och regelefterlevnad

Den fördjupade analys av AP-fondernas arbete med riskhantering, kontroll och regelefterlevnad som gjorts för verksamheten 2015 visar att AP-fonderna har utvecklat arbetet inom detta område betydligt de senaste åren. Detta är ett viktigt område som kräver kontinuerlig utveckling, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Hållbarhet prioriterat

För att uppnå långsiktigt hög avkastning och god riskhantering är det viktigt att hållbarhetsaspekter integreras i AP-fondernas verksamhet samt att AP-fonderna försöker påverka företag i portföljerna att agera hållbart. AP-fonderna bör även själva agera föredömligt när det gäller det interna hållbarhetsarbetet.

- Det är positivt att AP-fonderna har utvecklat en gemensam standard för att redovisa koldioxidavtryck för aktieportföljen, men det är viktigt att de fortsätter med standarder även för andra tillgångsslag, säger Per Bolund.

Inkomstpensionssystemet

Inkomstpensionssystemet är i huvudsak ofonderat, vilket innebär att inbetalda pensionsavgifter används för att finansiera samma års pensionsutbetalningar. För att hantera skillnaden mellan de löpande pensionsavgifterna och pensionsbetalningarna finns ett buffertkapital. Buffertkapitalet har även som uppgift att bidra till stabiliteten i pensionssystemets långsiktiga finansiering.

Inkomstpensionssystemets resultat påverkas av ett stort antal samhällsekonomiska och demografiska faktorer. På kort sikt har sysselsättningens utveckling störts betydelse. Buffterfondernas utveckling har också betydelse, vilket i sin tur är kopplat till utvecklingen på kapitalmarknaderna. På lång sikt har demografiska faktorer stor betydelse.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Franzén
Ämnesråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08 - 405 54 68
e-post till Per Franzén, via registrator