Gustav Fridolin har entledigats, utbildningsminister

-

Helen Hellmark Knutsson har entledigats, minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Återkommande prognoser för ökad kunskap om lärarbehovet

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Skolverket i uppdrag att i samarbete med Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ta fram återkommande prognoser över skolans och förskolans behov av lärare och förskollärare. Prognoserna ska ge universitet och högskolor ett bättre underlag för att fördela antalet platser på lärarutbildningarna och ge skolhuvudmännen underlag i deras arbete med kompetensförsörjning.

Sverige står inför en stor lärarbrist. I arbetet med att möta denna behövs det ett gott kunskapsunderlag. Då är det viktigt att det genomförs återkommande prognoser över skolväsendets behov av förskollärare och olika lärarkategorier. Regeringen ger därför Skolverket i uppdrag att i samarbete med UKÄ ta fram återkommande prognoser över de behoven.

- Bra underlag är väldigt viktiga för bra och långsiktiga beslut. Därför ger regeringen det här uppdraget till Skolverket och UKÄ. En samlad och återkommande prognos kan hjälpa till att förhindra att vi hamnar i dagens situation med stor lärarbrist igen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet den 20 december 2017, 2019 samt 2021.

I framtagandet av prognoserna ska Skolverket bland annat beakta:

  • hur stor del av undervisningen i samtliga årskurser och skolformer i skolväsendet som i dag bedrivs av förskollärare respektive lärare som är behöriga för skolformen och årskursen,
  • behov på ämnesnivå och ämnesområdesnivå i samtliga skolformer inom skolväsendet,
  • behov av behöriga lärare och förskollärare på regional respektive nationell nivå,
  • behov utifrån utveckling av elevkullar, nyanlända elever, pensionsavgångar samt tendenser när det gäller hur många lärare och förskollärare som lämnar yrket eller återinträder i yrket,
  • antalet sökande, antagna och examinerade samt genomströmning när det gäller lärar- och förskollärarutbildningarnas olika examina, inriktningar och ämnen,
  • hur prognoserna kan utgöra ett praktiskt användbart underlag för skolhuvudmännen i deras arbete med kompetensförsörjning samt universitets och högskolors arbete med dimensioneringen av förskollärar- och lärarutbildningarna, och
  • beslutade och aviserade reformer som kan påverka behovet av förskollärare och olika lärarkategorier.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Pasel Assalum
Politiskt sakkunnig hos Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00