Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ett svenskt system med tonnagebeskattning

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat proposition om ett svenskt system med tonnagebeskattning till riksdagen.

Cirka 90 procent av Sveriges export och import transporteras någon gång i transportkedjan med fartyg. Sjöfarten är alltså central för handel med omvärlden, men ytterst också för Sveriges välstånd. Det är angeläget att stärka den svenska handelsflottans konkurrenskraft och öka andelen svenskflaggade fartyg i den svenska handelsflottan.

Regeringen aviserade därför i budgetpropositionen för 2016 att ett system med tonnagebeskattning bör införas.

– Tonnagebeskattning är efterlängtat av näringslivet och jag är glad över att vi nu kommer att få ett system med tonnagebeskattning på plats. Jag ser fram emot att få se fler svenskflaggade fartyg, säger Magdalena Andersson.

Tonnagebeskattning innebär att det skattepliktiga resultatet av kvalificerad rederiverksamhet bestäms schablonmässigt utifrån fartygens nettodräktighet, dvs. oberoende av inkomster och utgifter. Det schablonmässigt beräknade resultatet beskattas med den gällande skattesatsen. Fördelen med tonnagebeskattning anses bland annat vara att skattereglerna får mindre betydelse för rederiernas investeringsbeslut.

Tonnagebeskattning ska vara frivilligt. Företag som vill att deras rederiverksamhet ska tonnagebeskattas i stället för att beskattas konventionellt ska ansöka om godkännande för tonnagebeskattning i förväg. Ett godkännande för tonnagebeskattning gäller tills vidare. Företaget kan som huvudregel lämna systemet efter tidigast tio beskattningsår.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 20 juli 2016 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016. En förutsättning är att Europeiska kommissionen godkänner de föreslagna bestämmelserna.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Simone Johannisson
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 20 41

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.