Fem kommuner beviljas bidrag för romsk inkludering

Borås, Gävle, Haninge, Stockholm och Uppsala beviljas en halv miljon kronor var för att medverka i en utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå under två år.

Bidraget ska användas till att bygga upp en struktur i den kommunala förvaltningen för att förbättra romers inkludering inom de sex områden som pekas ut i regeringens strategi för romsk inkludering (skr. 2011/12:56): utbildning, arbetsmarknad, hälsa, socialtjänst, bostad och civilsamhällets organisering.

Romsk delaktighet och inflytande ska säkerställas i utvecklingsarbetet. Kommunerna ska också säkerställa en långsiktighet i arbetet, bland annat genom att integrera utvecklingsarbetet i kommunens ordinarie strukturer och verksamheter.

De fem kommuner som valts ut för bidraget bedöms ha mest utvecklings- och förändringspotential utifrån de angivna kriterierna.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00