Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag att underlätta avlägsnande av otillåtna bosättningar

Publicerad

En markägare som ansöker hos Kronofogdemyndigheten om att en otillåten bosättning ska avlägsnas ska få en effektivare, enklare och billigare prövning av sitt ärende. Det föreslås i promemorian Otillåtna bosättningar (Ds 2016:17) som justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tog emot i dag.

På senare år har flera större bosättningar byggts upp på olika platser i landet. Dessa, ofta otillåtna, bosättningar har främst fungerat som boplats för personer som tillfälligt uppehåller sig i Sverige. Den markägare som vill avlägsna personer från sin mark och ansöker om att få handräckning via Kronofogdemyndigheten möter i dag ett system som är tidskrävande och kostsamt och som kräver att markägaren identifierar samtliga boende för att kunna ta tillvara sin rätt.

För att underlätta för en markägare att få en ansökan om avlägsnande prövad av Kronofogdemyndigheten, föreslås därför att markägaren under vissa förutsättningar ska kunna ansöka utan att behöva identifiera de boende.

Istället för att betala en grundavgift för varje enskild person som Kronofogdemyndigheten ska avlägsna föreslås att en gemensam grundavgift om 5 000 kr tas ut. Dessutom föreslås att markägarens ansvar för kostnader i målet ska begränsas.

Utredaren föreslår även ett antal bestämmelser som ska skydda de boende och stärka deras möjligheter att göra invändningar i processen:

  • en proportionalitetsbedömning ska göras både vid bedömningen av om en ansökan om avlägsnande ska bifallas och vid bedömningen av hur och när en bosättning ska flyttas,
  • en tidsfrist ska införas för när avlägsnande tidigast får verkställas, och
  • Kronofogdemyndigheten ska kunna meddela anstånd med verkställigheten om det behövs av hänsyn till de boende.

– Etableringen av illegala bosättningar i Sverige har
blivit ett allt större problem. Genom dessa förslag blir prövningen av ärenden om otillåtna bosättningar mer effektiv samtidigt som rättssäkerheten bevaras, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Utredningen har gjorts av kammarrättsrådet Maria Åhrling och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Ds 2016:17 Otillåtna bosättningar

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Rasmus Lenefors
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Maria Åhrling
Utredare
Telefon 072-204 70 50