Framgångar för miljön i Nairobi

Efter svåra förhandlingar avslutades FNs stora miljömöte UNEA2 i Nairobi sent i natt. Världens länder har enats om betydande förstärkningar för FNs fortsatta miljöarbete. Sverige och EU har fått gehör för sin linje i många frågor.

En viktig resolution lägger grunden för ett nytt globalt ramverk för kemikalier från år 2020. Förutom att UNEP ska se över det globala arbetet med avfall och kemikalier ska näringslivet uppmanas att ta en starkare roll. En viktig princip för Sverige och EU under förhandlingarna har varit att hållbar hantering av kemikalier och avfall är en förutsättning för att nå de globala målen och Agenda 2030.

Resolutionen om Agenda 2030 ger UNEP och UNEA nödvändiga verktyg för att genomföra de delar av agendan som kopplar till miljöområdet. Den betonar vikten av att respektera mänskliga rättigheter och jämställdhet i genomförandet. Resolutionen erkänner också UNEAs särskilda roll, både i att genomföra Agenda 2030 och i att ta sig an framtida miljöutmaningar.

Klimatresolutionen är en tydlig uppmaning till UNEP att förstärka sitt arbete på klimatområdet. Det handlar bland annat om ökade insatser för utbildning, medvetenhet och engagemang från civilsamhället, samt insatser för att stärka utvecklingsländerna att genomföra Parisavtalet.

Resolutionen om marint skräp spänner över hela livscykeln, från att förebygga avfall till att hantera marint skräp som redan hamnat i havet. Resolutionen ger bland annat UNEP mandat att stödja särskilt utsatta ö-nationer i att hantera problem med mikroplatser och marint skräp.

Sverige och EU hade velat se en ministerdeklaration från mötet, men trots långa förhandlingar kunde länderna inte enas om en text. Trots det innebär de 25 resolutioner som antagits ett start resultat från UNEA2.

Ministerdiskussioner om miljö och hälsa

Den forskningsrapport om miljö och hälsa som tagits fram av UNEP och WHO presenterades för ministrarna och diskuterades sedan i rundabordssamtal. Rapporten uppskattar att över tolv miljoner människor dog till följd av miljöproblem år 2012, och att luftföroreningar är det enskilt största problemet. Därmed stod miljöproblemen för 23 procent av alla dödsfall i världen det året. Samtidigt beskriver rapporten de vinster för både miljö, hälsa och ekonomi som insatser mot miljöproblemen ger.

I rundabordssamtalet framförde Sverige att vi behöver mer kunskap om vilken påverkan olika kemikalier har på människa och miljö för att få kontroll över kemikaliehanteringen. Därför vill Sverige se bättre samarbete och utbyte av kunskap mellan olika länder och organisationer.

Nästa UNEA redan 2017

UNEA kommer i fortsättningen äga rum på ojämna år, detta för att bättre ska passa in i FN-systemets olika budgetprocesser och högnivåmöten. UNEA3 kommer därför äga rum redan 2017. Nordiska ministerrådet har erbjudit sig att bidra med 800 000 danska kronor för anordnandet av UNEA3, en nyhet som mottogs mycket positivt av övriga länder.