Konsumentskyddet vid finansiell rådgivning ska stärkas

Regeringen arbetar för att stärka konsumentskyddet på marknaden för finansiell rådgivning. Målet är att konsumentskyddet ska vara likvärdigt oavsett om rådgivningen handlar om sparande i värdepapper eller i försäkring, samtidigt som reglerna ska vara proportionerliga och ta hänsyn till de olikheter som finns när det gäller olika produkter och marknader.

Flera problem har uppmärksammats på den svenska marknaden för finansiell rådgivning. Det handlar om intressekonflikter, bristande transparens och skillnader i regelverken för olika aktörer inom rådgivningen. Just nu pågår lagstiftningsarbete för att åtgärda problemen. I lagstiftningspaketet ingår direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) och Försäkringsdistributionsdirektivet (IDD).

– Ambitionen är att nå en balanserad lösning som gynnar bra rådgivning till kunder samtidigt som hushållens behov av tillgång till finansiella tjänster tillgodoses på ett bra sätt, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

En del av lagstiftningspaketet gäller bestämmelserna om tredjepartsersättning, bland annat provisioner. Utgångspunkten är att dessa ska utformas så likartat som möjligt för att skapa konkurrensneutralitet mellan de aktörer som tillhandahåller finansiell rådgivning till konsumenter både när det gäller finansiella instrument och försäkringsbaserade investeringsprodukter (t.ex. fond- och depåförsäkring).

– Sammantaget kommer paketet av regler att samverka till att begränsa problemen med intressekonflikter samtidigt som konsumentskyddet stärks på flera olika sätt. Den kommande regleringen bör utesluta den typ av ersättningar som inte är i kundens intresse. Därför kommer regeringen inte att införa ett generellt förbud mot tredjepartsersättning eller provisionsförbud i detta skede, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Läs mer om arbetet med de nya reglerna

Tidsplan för arbetet med lagstiftningen

Debattartikel: Nu skärper vi reglerna för finansrådgivare

Fakta

De lagförslag som bereds gäller regler som i svensk rätt genomför dels direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) och tillhörande förordning (MiFIR), dels försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) samt även vissa nationella bestämmelser som föreslagits i Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling. 2013 års Värdepappersmarknadsutredning har lämnat förslag på hur MiFID II ska genomföras i svensk rätt (SOU 2015:2).

En lagrådsremiss om MiFID II planeras under senhösten 2016. Förslag på ny lag för försäkringsdistribution baserad på IDD och vissa ytterligare nationella bestämmelser kommer att remitteras i slutet av året och de nya reglerna ska börja tillämpas den 23 februari 2018.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Beatrice Ordeberg
Kansliråd/Finansmarknadsavdelningen (IDD)
Telefon 08-405 17 08
Johanna Dunér
Kansliråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 23 30