Läroplanen får nya avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmen

Tidiga och väl utformade insatser lägger en stabil grund för framtiden. Verksamheten i förskoleklassen ska fungera som en bro från förskola till grundskola och fritidshemmen ska vara en del av skoldagen och den pedagogiska verksamheten. För att höja den pedagogiska kvaliteten och öka likvärdigheten i skolan införs nu två särskilda avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmen i respektive läroplan. Revideringen är unik eftersom förskoleklassens och fritidshemmens verksamhet och uppdrag aldrig tidigare har framgått så tydligt.

Skolinspektionens tidigare kvalitetsgranskningar visar att verksamheten i många av fritidshemmen lider av kvalitetsbrister och bör anpassas till att stimulera barns lärande och utveckling på ett tydligare sätt. Liknande brister finns även i förskoleklassens verksamhet. Enligt Skolinspektionen kan den bristande kvaliteten härledas till otydligheter i styrdokumenten. Eftersom den nuvarande läroplanen är skriven med skolan som utgångspunkt behöver den tolkas och omsättas utifrån förskoleklassens respektive fritidshemmens specifika förhållanden vilket är komplicerat och tidskrävande.

Därför har regeringen beslutat att införa två särskilda avsnitt i respektive läroplan för att tydliggöra förskoleklassens och fritidshemmens syfte, uppdrag och innehåll. Dessutom förtydligas avsnitten om övergång och samverkan mellan de olika skolformerna och fritidshemmet. Skolhuvudmännen och personalen får därmed bättre förutsättningar att bidra till elevernas utveckling och lärande samtidigt som det skapar förutsättningar för en nationellt likvärdig utbildning.

- Regeringens samhällsbygge syns för eleverna. Vi har lyckats vända trenden och efter många år med växande elevgrupper minskar nu elevgrupperna i fritidshemmet trots att vi får fler barn. Fritidspedagogiken är viktig för barnens utveckling och ett bra fritidshem kan stödja lärandet på ett bra sätt. Därför är det viktigt att läroplanen är tydlig och signalen når fram till alla huvudmän att ansvaret för barnens lärande inte tar slut där schemat slutar utan först när skoldagen är slut och barnen går hem, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Kontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-55 73 801
e-post till Hanna Hessling