Lärosäten ska utbilda forskare till lärare

Regeringen har i dag beslutat vilka universitet som får i uppdrag att anordna en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Målet med satsningen är att få fram fler ämneslärare och lektorer i matematik, naturvetenskap och teknik.

- Sverige ska vara en ledande kunskapsnation där ingen elev lämnas efter och ingen hålls tillbaka. I det arbetet är lärarna nyckeln och med fler forskarutbildade i skolan höjer vi kvaliteten och ökar läraryrkets attraktivitet, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen ger Stockholms universitet tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan, Umeå universitet och Karlstads universitet i uppdrag att under perioden 2016–2021 anordna kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. Utbildningen ska i första hand ges för sökande med ämneskunskaper i matematik, biologi, kemi, fysik eller teknik eftersom det råder stor brist på lärare inom dessa ämnen. En redogörelse för genomförandet ska årligen ingå i respektive lärosätes årsredovisning.

Uppdraget innefattar även att administrera det utbildningsbidrag på 25 000 kronor i månaden som avses utgå till de studerande. Umeå universitet ska samordna anordnandet av utbildningarna samt sammanställa och lämna underlag för rekvisition till Skolverket från samtliga deltagande lärosäten.

Läsåret 2015/16 fanns det enligt Skolverkets statistik 239 lektorer i grund- och gymnasieskolan samt i vuxenutbildningen. Majoriteten av dessa, 200 lektorer, fanns i gymnasieskolan. Den nya satsningen möjliggör en fördubbling av antalet lektorer i den svenska skolan.

Inom ramen för avsatta medel för karriärtjänstreformen avsätts 7,6 miljoner kronor 2016 för satsningen. För 2017, 2018 och 2019 beräknas 15,1 miljoner kronor avsättas årligen. När det gäller medel för 2020 och 2021 avser regeringen återkomma till riksdagen om dessa. Uppdragen gäller med förbehåll för riksdagens beslut.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00