Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd

Publicerad

Tjänsteleverantörsutredningen har i dag överlämnat betänkandet Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd (SOU 2016:36) till utrikesminister Margot Wallström.

Utredaren Anders Hagsgård föreslår att det ska bli möjligt att lägga ut vissa förvaltningsuppgifter i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd till en extern tjänsteleverantör.

– Genom en utläggning av en del förvaltningsuppgifter i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd till en extern tjänsteleverantör skulle de sökande kunna erbjudas bättre service. En utläggning skulle också kunna ge Migrationsverket och utlandsmyndigheterna bättre förutsättningar att hantera den ökning av antalet ansökningar om uppehållstillstånd på grund av anknytning som beräknas följa av den senaste tidens kraftiga ökning av antalet asylsökande, säger utredaren Anders Hagsgård.

Om en utläggning av en del förvaltningsuppgifter är lämplig eller inte i det enskilda fallet får avgöras efter en avvägning utifrån omständigheter som till exempel ansökningsvolymer, fluktuationer i antalet sökande, lokala och geografiska förutsättningar och olika säkerhetsaspekter. Vidare föreslås att bestämmelsen om nationell visering ändras på så sätt att utlänningar som har fått ett uppehållstillstånd i Sverige på grund av studier eller arbete kan få en nationell visering beviljad i avvaktan på att hans eller hennes uppehållstillståndskort utfärdas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Bakgrund

Anders Hagsgård, som är lagman på förvaltningsrätten i Göteborg, har som särskild utredare haft i uppdrag att överväga om det är lämpligt att lägga ut vissa förvaltningsuppgifter i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd till en extern tjänsteleverantör i utlandet och om det finns ett behov av en förändrad hantering av uppehållstillståndskort.

Kontakt

Anders Hagsgård
Särskild utredare
070-573 22 60

Kontakt

Marie Sobilius
Utredningssekreterare
Mobil 072-246 99 46